Edice ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS

Nejnovější publikace

Ochrana státní hranice na přelomu 50. a 60. let. Stín Berlínské zdi

Publikace se věnuje situaci na československé státní hranici a v pohraničních regionech na přelomu 50. a 60. let 20. století s přihlédnutím k přilehlým časovým obdobím.

více info / e-shop

Hospodářské dějiny českých zemí v historické perspektivě

Kolektivní monografie obsahuje devět volně na sebe navazujících odborných studií, které mají za cíl doplnit a také zpřesnit naše dosavadní poznatky k dějinám průmyslu, techniky, architektury, vzdělanosti a dalších oblastí veřejného života v českých zemích, a to zejména z období 19. a 20. století.

více info / e-shop

Kapitoly z hospodářských dějin českých zemí

Odborná kolektivní monografie se skládá ze sedmi na sebe navazujících odborných studií, jejichž cílem je doplnit a rovněž zpřesnit dosavadní odborné výstupy k dějinám průmyslu, techniky, architektury, vzdělanosti a dalších oblastí veřejného života především z období 19. a 20. století v českých zemích.

více info / e-shop

Studie z hospodářských a sociálních dějin 19. a 20. století v českých zemích a na Slovensku

Monografie obsahuje dvanáct odborných kapitol z široké škály mezioborových studií. Najdeme zde tak například příspěvky zaměřující se na historii techniky a průmyslu, oblast knihovnictví a vzdělání, zdravotnickou problematiku, plánovací politiku nebo na osobnosti Františka Houště či Jindřicha Broučka.

více info / e-shop

Ochrana státní hranice v osmdesátých letech 20. století / Pád železné opony

Publikace se věnuje situaci na československé státní hranici a v pohraničí v posledním desetiletí komunistického režimu v Československu i pádu železné opony.

více info / e-shop 

Technika a průmysla na Moravě ve 20. století pohledem historiků a muzejníků

Monografie se věnuje tématům v dějinách průmyslu, vědy, techniky či sociální problematiky napříč 20. stoletím. Monografie obsahuje deset příspěvků, které tato témata přihližují z pohledu historiků a muzejníků.

více info / e-shop 

Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech v 1. polovině 20. století

Kolektivní monografie se skládá z jedenácti volně na sebe navazujících odborných studií (kapitol), které rozšiřují naše dosavadní historické povědomí o dějinách průmyslu, vědy, techniky, sociální problematiky a dalších oblastí společenského života z období 1. poloviny 20. století.

více info / e-shop

 

Další publikace

drevene_konstrukce Dřevěné konstrukce. Technické a kulturní dědictví v edukativní praxi.

Tato odborná recenzovaná monografie obsahuje ve své hlavní části deskripce vybraných zástupců technických památek s dřevěnými konstrukcemi, popis jejich kulturní hodnoty, záchrany a dalšího využití v rámci ochrany kulturního dědictví i cestovního ruchu.

více info / e-shop

fragmenty_z_historie_mediciny_a_veterinarniho_lekarstvi Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství

Odborná monografie obsahuje 26 kratších či delších původních studií. Jejím cílem je přispět vykreslením dalších fragmentů do bohaté mozaiky dějin zdravotnické a veterinární péče.

více info / e-shop

hospodarske_dejiny_moravy_a_slezska Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. stol.

Cílem kolektivní monografie je přiblížit a osvětlit neznámé či prozatím málo probádané kapitoly z vývoje vybraných odvětví průmyslu, techniky, exaktních věd a architektury, ale dotýká se i sociální problematiky, spolkového života, profesních organizací, technického školství, reklamní strategie či činnosti významných osobností, které se uplatnily na poli vysokého školství a ve vědeckém životě.

více info / e-shop

k_historii_prumyslu_exaktnich_ved_techniky_i K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku. Od konce 18. století do roku 1918.

Kolektivní monografie je sestavena z příspěvků jednadvaceti autorů – odborných a vědeckých pracovníků vysokých škol, vědeckých ústavů a muzeí z České a Slovenské republiky.

více info / e-shop

K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století

Cílem kolektivní monografie, složené z 13 kapitol, která je dílem odborných a vědeckých pracovníků veřejných vysokých škol, archivů a muzeí z České a Slovenské republiky, je přiblížit a osvětlit neznámé či prozatím málo probádané kapitoly z vývoje vybraných odvětví průmyslu (textilnictví, strojírenství, dřevozpracující průmysl, atd.), techniky (automobilismus ad.) a exaktních věd (fyzikální vědy).

více info / e-shop

kapitoly_z_dejin_mediciny_farmacie_veteriny Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství

Tato kolektivní monografie z ediční řady Acta Musei technici Brunensis se věnuje historii a současnosti dosavadního vývoje medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Obsahuje dvacet kapitol – původních studií rozdělených do několika částí podle tematického zaměření.

více info / e-shop

kapitoly_hospodarske_dejiny_moravy_slezska_19_20_stoleti Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska v 19. a 20. století. Průmysl, technika, exaktní vědy.

Kolektivní monografie se skládá ze čtrnácti příspěvků odborných a vědeckých pracovníků vysokých škol, archivů a muzeí České republiky. Jejich články se snaží přiblížit a osvětlit neznámé či málo probádané kapitoly z vývoje vybraných odvětví průmyslu, techniky, exaktních věd, stavitelské činnosti, architektury a sociálního zákonodárství, dále spolkového života a činnosti významných okolností z oblasti školství a vědeckého života na Moravě a ve Slezsku.

více info / e-shop

  Medicína, farmacie a veterinární lékařství – Kapitoly k dějinám a vybraným tématům

Předkládaná kolektivní monografie představuje vhodnou platformu pro hledání nových a neotřelých pohledů do dějin a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství.

více info / e-shop

ochrana_stat_hranice_1948_1955 Ochrana státní hranice 1948-1955

Odborná kolektivní monografie s tematikou ochrany státní hranice po druhé světové válce a na začátku studené války je souborným dílem více než dvaceti autorů – odborníků z paměťových institucí, univerzitních pracovišť a soukromých badatelů.

více info / e-shop

 

  Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století

Publikace si klade za cíl připomenout, že padesátá léta by nám neměla splývat jen s tzv. zakladatelským obdobím komunistického režimu, na něž se soustřeďuje velká část publikací k soudobým dějinám.

více info / e-shop

Ochrana státní hranice a rok 1968
Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let.
více info / e-shop
ochrana_stat_hranice_v_sedmdesatych_letech Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století

Tato kolektivní monografie se zaměřuje na režim na státní hranici v 70. letech a na jeho bezpečnostní prvky. Vznikla částečně na základě příspěvků z konference Ochrana státní hranice v 70. letech – 40 let od poslední výrazné změny v organizaci Pohraniční stráže, která proběhla v Technickém muzeu v Brně v listopadu 2013.

více info / e-shop

po_stopach_zdravi_nemoci_cloveka_zvirat_i Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství.

Sborník je výstupem ze stejnojmenného mezinárodního semináře, který pořádalo Technické muzeum v Brně v červnu 2011. Na svých 136 stranách textu uveřejňuje zajímavé různorodé odborné studie z historie humánního lékařství, farmacie a veterinární medicíny od českých a slovenských historiků uvedených vědních oborů.

více info / e-shop

po_stopach_zdravi_nemoci_cloveka_zvirat_ii Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II.

Kolektivní monografie je sestavena z příspěvků dvaadvaceti autorů – odborných a vědeckých pracovníků vysokých škol, ústavů Akademie věd České republiky a Slovenskej akadémie vied, muzeí a dalších institucí. Tematicky postihuje vybrané a zároveň méně známé či úplně neznámé kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství od jejich počátků až do současnosti. Publikace je rozdělena na tři bloky, které sledují linii muzejnictví, architektury a dějin uvedených vědních oborů.

více info / e-shop

prumysl_technika_exaktni_vedy_morava_slezsko Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku. Vybrané kapitoly z 19. a 20. století.

Tato kolektivní monografie svými příspěvky přibližuje a objasňuje kořeny zásadních změn ve struktuře moravské a slezské ekonomiky od konce 18. století do roku 1918. S cílem podnítit odborný zájem o tuto problematiku nastiňuje koncepty vývoje v jednotlivých výrobních strukturách a regionech i s jejich odlišnostmi.

více info / e-shop

Průmysl a technika na Moravě v 19. a 20. století

více info / e-shop

 

zdravi_a_nemoc_v_dejinach_cloveka_zvirat Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat

Kolektivní monografie si dává za úkol přinést nové a neotřelé pohledy do dějin a současnosti vývoje medicíny, farmacie a veterinárního lékařství.

více info / e-shop

Vyprodané publikace

Publikace, které již byly vyprodány, jsou k nahlédnutí v knihovně TMB.

 

 

 

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/publikace/edice-acta-musei-technici-brunensis/