Kontakty

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno – Královo Pole
Tel.: +420 541 421 411 (ústředna, recepce)
Fax: +420 541 214 418
mail: info@tmbrno.cz
Prohlídky muzea pro organizované skupiny objednávejte na: objednavky@tmbrno.cz
IČO
00101435
DIČ CZ00101435
ID datové schránky: cmgp8ec
Bankovní spojení
číslo účtu: 197830621/0710
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP
Česká národní banka
pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno

Podatelna Technického muzea v Brně – úřední hodiny

úterý: 9.00–14.00
středa: 9.00–14.00
čtvrtek: 9.00–14.00
pátek: 9.00–14.00

Technické muzeum v Brně neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově muzea.

Technické parametry fyzických nosičů
Datové zprávy lze předávat na těchto nosičích: USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM.

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, rtf, txt, xls.
Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,…).

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny info@tmbrno.cz, případně na poštovní adresu muzea.

Informační povinnost vůči subjektu osobních údajů (GDPR)

Technické muzeum v Brně, TMB, dále jen „muzeum“, jako správce zpracovává osobní údaje v níže uvedených případech:

 • pokud k takovému zpracování získal správce přímý souhlas subjektu,
 • za účelem plnění či uzavření smlouvy,
 • na základě právní povinnosti,
 • kdy je takové zpracování oprávněným zájmem TMB a kdy takové zpracování převáží oprávněný zájem subjektu osobních údajů.

Na muzeum je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • datové schránky, ID datové schránky cmgp8ec,
 • emailem na adrese info@tmbrno.cz nebo
 • poštou na adrese Technické muzeum v Brně, sekretariát ředitele, Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na muzeum obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku pro zpracování, jako i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na muzeum obracet v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjektu náleží také právo odvolání se k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Směrnice TMB pro ochranu osobních údajů (GDPR)

 

Žádost o poskytnutí informace

Technické muzeum v Brně je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takové má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti muzea, poskytne TMB žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na TMB doručit:

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Přehled vyřízených žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Ochrana oznamovatelů – whistleblowing

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, nabyl dnem 1. srpna 2023 účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Pro přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem zřídilo Technické muzeum v Brně vnitřní oznamovací systém.

Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem.

Identifikační údaje Příslušné osoby:
Bc. Hana Chmelková (kontaktní údaje jsou uvedeny níže)

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

 1. e-mailem na adresu: oznameni@tmbrno.cz;
 2. telefonicky na číslo: +420 541 421 403 (od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00)
 3. písemně na adresu: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
  – s poznámkou „Oznámení, neotvírat – výlučně k rukám příslušné osoby
 4. osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou, a to v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Oznamovatel žádá o osobní přijetí oznámení na emailu oznameni@tmbrno.cz.

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele v souladu s § 2 odst. 2 zákona (jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, ze kterých plyne totožnost oznamovatele). K anonymnímu oznámení není příslušná osoba povinna přihlížet.

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

 1. zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
 2. uchazeči o zaměstnání v naší organizaci,
 3. jiný zaměstnanec u naší organizace,
 4. osoby provádějící v naší organizaci dobrovolnickou činnost,
 5. osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž.

Technické muzeum v Brně nepřijímá oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona, a která se tímto vylučuje z přijímání oznámení podle interní směrnice organizace.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie), nebo
  14. fungování vnitřního trhu) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde: Zabezpečený formulář pro učinění oznámení

Chcete nám do sbírek muzea nabídnout nějaký historický předmět?

Kontaktujte prosím příslušného pracovníka podle oboru, do kterého předmět spadá. Děkujeme.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/kontakty/