Obory a sbírky

Technické muzeum v Brně na vědeckém základě vytváří, odborně spravuje, vědecky zpracovává, ošetřuje bezpečně uchovává a zveřejňuje sbírky hmotných dokladů vývoje důležitých oblastí vědy, techniky a výroby minulosti i současnosti, a další vědeckou dokumentaci.

Nákupní komise

Koncepce sbírkotvorné činnosti TMB

Plán dokumentace současnosti

Sbírky

Archeologické nálezy

Sbírka obsahuje hmotné doklady výrobních technik a technologií získané archeologickými metodami. Reprezentuje časový úsek od raného středověku po období industriální revoluce.

Celnictví

Celnictví je nově sledovaným oborem TMB. Motivem pro vznik sbírky bylo plánované převzetí bývalého objektu celní správy, budovy hraničního přechodu Chvalovice – Hatě.

Chemie

Sbírka je zaměřena na přístroje a nástroje používané v chemických laboratořích v různých chemických a potravinářských odvětvích a na dokumentaci chemických metod a technologií.

Didaktické pomůcky a technické hračky

Zajímavými artefakty, kterým je v současné době věnována soustavná pozornost, jsou didaktické pomůcky a technické hračky. Zájem o práci s dětmi a mládeží v muzeu přivedl pracovníky k myšlence prezentovat veřejnosti i tento okruh muzejních předmětů. V současné době čítá muzejní sbírka 243 inventárních čísel a stále se rozrůstá.

Fond oddělení dokumentace tyflopedických informací

Fond oddělení dokumentace tyflopedických informací je zaměřen na doklady týkající se historie života, práce, kultury, ale také vzdělávání nevidomých i těžce slabozrakých dětí a dospělých osob.

Fotografický materiál

Tento fond obsahuje několik tisíc fotografických negativů a pozitivů z období 1918 až 1960 od neznámých autorů. Snímky dokumentují průmyslové, obchodní, zdravotnické, školské, kulturní i soukromé stavby, výrobky různých odvětví, významné události a osobnosti především v Brně, ale i v širším kontextu naší republiky a částečně i v zahraničí. Fond je v současnosti intenzívně zpracováván a zpřístupňován veřejnosti prostřednictvím internetu.

Fonografy a gramofony

Do sbírky jsou zahrnuty předměty z období konce 19. a počátku 20. století specifikované mechanickým pohonem na kliku.

Geodézie

Sbírkový fond oboru geodézie patří k nejdéle sledovaným oborům v rámci sbírkového fondu TMB, první evidované sbírkové předměty pochází již z roku 1954. Sbírkový fond v současnosti obsahuje konvolut 455 sbírkových předmětů.

Historická vozidla MHD

Dnes je ve sbírkovém fondu celkem 106 vozidel městské hromadné dopravy, z toho je 66 kolejových a 40 silničních. Kostru sbírky tvoří prakticky kompletní řada brněnských tramvají od vlečného vozu koňky z roku 1876, přes unikátní a dosud provozuschopnou parní lokomotivu „Caroline“, až po čtyřnápravový tramvajový vůz moderní koncepce typu T3 z roku 1966.

Historická vozidla, spalovací motory

Sbírka oboru dokumentuje historický vývoj produkce motorových vozidel především tří nejvýznamnějších automobilek na Moravě: Zbrojovka Brno, Tatra Kopřivnice a poněkud méně známá automobilka Wikov (Wichterle & Kovařík) Prostějov.

Hodiny a věžní hodinové stroje

Sbírka je členěna dle konstrukčních řešení v souvislosti s technickým rozvojem oboru, přičemž je hlavní pozornost v současné době zaměřena na tezauraci věžních hodinových strojů.

Industriální dědictví

Ve sbírce jsou zahrnuty doklady průmyslové činnosti a industriální architektury od průmyslové revoluce k současnosti.

Kancelářská a reprografická technika

Větší část sbírky tohoto rozsáhlého oboru, který zaznamenal největší rozvoj ve druhé polovině 19. a ve 20. století,  tvoří psací stroje, menší pak polygrafické stroje.

Kovolitectví

Sbírka oboru kovolitectví nemá přesnou specializaci na konkrétní materiály, slévárenské postupy či typy odlitků. Jediným spojujícím článkem předmětů je slévárenská technologie použitá při jejich výrobě.

Letectví a kosmonautika

Obor obsahuje sbírkové předměty dokumentující historii letectví na území bývalého Československa, ale i Rakouska-Uherska a Evropy. Obsahuje trojrozměrné předměty jako např. skutečné letouny, výrobky leteckého průmyslu atd. a předměty patřící vynikajícím vědcům, technikům a pilotům.

Matematické stroje

Sbírka zahrnuje matematické pomůcky, kalkulátory a výpočetní techniku. Jsou zde obsaženy různé početní pomůcky, tabulky, počítací pravítka (nejen logaritmická), dále pak různé typy mechanických, elektromechanických i elektronických kalkulátorů a vlastní počítače.

Mechanické hrací stroje

Až do třicátých let 20. století ovládaly mechanický přednes hudby kolovrátky, hřebíčkové hrací strojky, polyfony, manopany, aristony, orchestriony, pianoly, fonoly. Sbírka obsahuje předměty, jež se používaly převážně od poloviny 19. a na začátku 20. století.

Měřicí technika

Sbírka oboru měřicí technika obsahuje mechanická měřidla, zařízení na měření fyzikálních veličin, elektrické a elektronické měřicí přístroje.

Militária

Sbírka militárií se vyvíjí v souvislosti s rekonstrukcí Areálu československého opevnění v Šatově se zpřístupněným pěchotním srubem MJ-S3 „Zahrada“.

Nožířství

Sbírka je zaměřena na nožířské řemeslo od doby kamenné – paleolitu až po současnost a renesanci nožířského řemesla.

Obráběcí stroje, nástroje a měřidla

Ve sbírce jsou shromažďovány a dokumentovány předměty související s obráběním, různé druhy ručních a mechanických obráběcích strojů a jejich součástí, sady ručních a strojních nástrojů, pomůcek a měřidel používaných ve strojírenství.

Optika

Sbírka oboru optika je rozdělena na tři velké celky – fotografická technika, filmová technika a mikroskopie.

Panorama a sbírka stereodiapozitivů

Polovinu sbírky stereodiapozitivů tvoří cca 4 500 stereodiapozitivů na skle, pocházejících z konce 19. a první třetiny 20. století, část z nich je navíc ručně kolorovaná. Druhou polovinu sbírky představuje 5 000 stereodiapozitivů na kinofilmu, pořízených brněnskými fotografy-amatéry v sedmdesátých až devadesátých letech 20. století.

Parní motory

Sbírka je zaměřena převážně na stroje vyrobené a pracující v moravském regionu na přelomu 19. a 20. století, v období největšího rozmachu výkonných parních strojů a používání prvních parních turbín.

Písemné pozůstalosti

Sbírku tvoří archivní fond písemných pozůstalostí významných vědců a techniků posledních dvou století.

Potravinářské stroje – vodní mlýny

Sbírku tvoří doklady zpracování obilnin od středověku po osmdesátá léta 20. století umístěné v expozici mlynářství v objektu vodního mlýna ve Slupi, předměty vztahující se k jeho historii a čtyři kompletní výrobní celky umístěné tamtéž.

Prací stroje a žehlicí technika

Do sbírky jsou zahrnuty předměty vyčleněné z oboru technika domácnosti, které se většinou používaly v domácnosti pro praní a žehlení osobního a ložního prádla.

Pracovní a ochranné pomůcky

Tento obor začal být sledován v TMB poměrně nedávno, proto má sbírka prozatím nízký počet přírůstků –  pracovních pomůcek, které se používaly a používají k ochraně při práci.

Řemesla

Sbírka řemesla dokumentuje podnikání ve vybraných řemeslech ve fázi rukodělné výroby za použití jednoduchých pomůcek a strojů.

Šicí stroje

Ve sbírce jsou předměty datované od poloviny 19. století až po současnost, které se používaly pro průmyslovou, dílenskou a domácí výrobu různého sortimentu produktů, zpracování tkanin, usní a dalších materiálů.

Silnoproudá elektrotechnika

Sbírku silnoproudé elektrotechniky tvoří stroje a zařízení, výkresy a pozůstalosti profesora Vladimíra Lista a profesora Josefa Sumce.

Slaboproudá elektrotechnika

Sbírka sdělovací techniky – dnes slaboproudá elektrotechnika – byla založena v roce 1961. Na 1 500 sbírkových předmětů dokládá historický vývoj oboru až po současnost.

Technika domácnosti

Do sbírky jsou zahrnuty předměty užívané v domácnosti – rozsáhlé kolekce domácích a kuchyňských nástrojů, zařízení a pomůcek.

Textil

Sbírka obsahuje soubor technologických zařízení, strojů a materiálů souvisejících s textilní výrobou.

Varia

Sbírka v současnosti obsahuje převážně výkresy a plány nejrůznějších technických zařízení a diapozitivy, jež nemohly být zařazeny do některého z jiných oborů sledovaných v TMB.

Větrné mlýny

Sbírku představuje především kompletně zrekonstruovaný větrný mlýn a jeho vybavení a modely hlavních typů větrných mlýnů.

Vodní stroje a motory

Sbírka vodních motorů obsahuje sestavy vodních turbín různých konstrukcí (vertikální a horizontální Kaplanova turbína, vertikální a horizontální Francisova turbína, Petlonovy turbíny), jejich části, regulační zařízení, technickou dokumentaci a modely vodních kol i turbín.

Zbraně

Sbírka je od svého počátku zaměřena převážně na lovecké nástroje a jejich vývoj v širokém spektru od prvních oštěpů a luků v paleolitu, přes palné zbraně – předovky, po moderní lovecké kulovnice a brokovnice, se zaměřením na výrobu a používání v regionu.

Zdravotnická technika

Sbírku tvoří přístroje, nástroje a zařízení užívané v lékařských oborech, vybavení zubařské ordinace a laboratoře a přístroje a pomůcky pro individuální užívání.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/obory-a-sbirky/