O muzeu

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky.

Jako muzeum plní funkci

 • sbírkotvornou,
 • vědeckou,
 • kulturní,
 • osvětovou,
 • metodickou,

a to především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní.

 • Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních.Pořádá konference a přednášky.
 • Rozvíjí ediční činost.
 • Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží.
 • Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti.
 • Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy.
 • Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací.
 • Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování.
 • Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku.
 • Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním.
 • Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB

Adresa

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno – Královo Pole

IČO: 00101435

ID datové schránky: cmgp8ec

Bankovní spojení
číslo účtu: 197830621/0710
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP
Česká národní banka
pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno

Nedílnou organizační složkou Technického muzea v Brně je Metodické centrum konzervace.

Žádost o poskytnutí informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, má kdokoliv právo požádat o poskytnutí informací. Takovou žádost prosím zašlete e-mailem na adresu info@tmbrno.cz, nezapomeňte prosím uvést svoje identifikační údaje a kontakt pro poskytnutí informace.
Informace Vám bude poskytnuta ve lhůtě 10 pracovních dnů.
Přehled vyřízených žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 o informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle § 18 zákona:

 1. počet podaných žádostí o informace/1 (viz. odkaz http://www.technicalmuseum.cz/o-muzeu/vyzadane-informace/) a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti/0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí/0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení/0
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence/0
 5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení/0
 6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona/0
handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/o-muzeu/