Ostatní publikace

Nejnovější publikace

Letecké traťové majáky

Letecké traťové majáky jsou krátkou, leč technicky nesmírně zajímavou kapitolou československého letectví. Kapitolou, která prakticky skončila dříve, než začala – a zároveň kapitolou téměř nezpracovanou, na kterou by ovšem byla škoda zapomenout.

více info / e-shop

Osobnosti vědy a techniky ve fondech Technického muzea v Brně

Cílem publikace je seznámit širší veřejnost s významnými osobnostmi z oblasti vědy a techniky, jejichž písemné pozůstalosti se alespoň zčásti nacházejí ve sbírkových fondech Technického muzea v Brně.

více info / e-shop

Řezníci a uzenáři v Brně

Publikace je sondou do historie řeznického a uzenářského řemesla v Brně. Přináší stručný přehled historie řemesla od jeho počátků do poloviny 20. století.

více info / e-shopŘezníci a uzenáři v Brně

Vlněna ve vzpomínkách

To, co je dnes běžné, může být za několik let jen mlhavou vzpomínkou. I sláva Moravského Manchesteru se zdála nekonečná. Neodmyslitelný kolorit Brna odvál vítr devadesátých let 20. století a demolice developerských firem postupně ničí i poslední zbytky budov, v nichž se zrodila ekonomická prosperita podnikatelských elit rakouské monarchie a první republiky. Stále ale mezi námi žijí pamětníci, kteří v textilkách pracovali a nesou žitou minulost ve své paměti. Tato kniha přináší vzpomínky některých z nich.

více info / e-shop

O zlatnictví

Kniha je určena především zlatníkům, a také by měla sloužit jako pomůcka pro práci restaurátorů, konzervátorů, památkářů, historiků umění i pro různé odborné posudky, když je třeba rozpoznat a jednoduše popsat techniku zhotovení.

více info / e-shop

Do houfu!
100 let organizovaného motorismu v českých zemíchPublikace Do houfu! je již třetí monografií v řadě, která se zabývá českým motorismem a jeho rozvojem do dob, kdy se u nás začal rozvíjet. Tento konkrétní díl se zaměřuje na motoristické spolky na území českých zemí a to jakým způsobem se integrovaly do běžného života motocyklistů a automobilistů a jakým způsobem se zasazovaly o jejich práva a zároveň se staraly o jejich pohodlí.více info / e-shop
Nová definice muzea aneb její klady a zápory

Příspěvky a polemiky českých a slovenských muzeologů na téma co je, či není muzeum a jaké pojmy by se měly v nové definici objevit. Příspěvky byly odprezentovány na stejnojmenné konferenci, jež předcházela Generální konferenci ICOM v Praze v roce 2022. Jedná se o deset článků, které mají být nápomocny při tvorbě nové definice, o níž by se mělo na celosvětové konferenci jednat.

více info / e-shop

Museology and its Theory

Museology as an university discipline has been developed for sixty years but besides its indubitable quantitative advance, a partial theoretical loosening may be observed. It is therefore necessary to explore where it got with its methods, methodology, and its theoretical foundation.

více info / e-shop

SKLO z archeologických výzkumů

Nově koncipovaná kolektivní monografie zahrnuje tři samostatné bloky – první obsahuje texty historicko-archeologické, druhý analytické a třetí konzervátorsko-restaurátorské.

více info / e-shop

Kapitoly z konzervace a restaurování plastů II

Již druhá monografie, která se věnuje tématu restaurování a konzervace objektů kulturního dědictví vyrobených z plastů. Shrnuje příspěvky přednesené na konferencích s mezinárodní účastí pořádaných na VŠCHT Praha ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů v NK ČR, MCK při TM v Brně s názvem „Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech“.

více info / e-shop

České století motorismu II

Motorismus jako prostředek volného času

Kolektivní monografie, kde se jednotliví autoři snaží postihnout téma působení a funkce fenoménu motorismu ve volném čase člověka. Cílem publikace bylo pokusit se zhodnotit, jak ovlivnil automobil trávení volného času, jaké nové formy přinesl a jakým způsobem zasáhl do kulturní identity české společnosti.

více info / e-shop

Motoristé na Šébru a pod Šébrem

Německý autoklub Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými organizacemi v Československu

Motorismus je významným fenoménem 20. století. Činnost četných motoristických spolků na území předválečného Československa byla dosud v odborných publikacích opomíjeným tématem, ačkoli tyto organizace byly často zásadními hybateli v oblasti rozvoje motorismu.

více info / e-shop

Muzea pěti kontinentů

Monografie přináší pohled do mnoha muzeí napříč všemi kontinenty. Texty vycházejí z autorových cest a jeho vlastních průzkumů, které realizuje již od roku 2004. Seznamuje čtenáře s prezentační činností těchto muzeí, upozorňuje na dobré i špatné příklady muzejní praxe a na některé obtíže, jež mohou při vystavování nastat.

více info / e-shop

Další publikace

erich_roucka Erich Roučka. Život a dílo Moravského Edisona

Kniha pojednává o životě a práci jednoho z nejvýznamnějších českých vynálezců – Ericha Roučky. Autor celkem osmi set padesáti vynálezů a patentů nebyl jen skvělým vynálezcem, ale i úspěšným podnikatelem, jehož motivací byla touha zdokonalovat svět.

více info / e-shop

 

Langobardský meč

Recenzovaná odborná monografie týkající se materiálového průzkumu a konzervátorsko-restaurátorského zásahu langobardského meče, který byl nalezen pri archeologickém výzkumu u Kyjova. Práce je doplněna o postup výroby repliky meče původními technologiemi, které byly odhaleny na základě metalografického průzkumu čepele.

více info / e-shop

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Metodika je výsledkem konsorcionálního projektu Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně s názvem „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“ schváleného z grantového programu MK ČR – NAKI, DF13P01OVV016.

více info / e-shop

 

Přístupy ke konzervování jemné mechaniky a leštěných povrchů

Publikace zahrnuje samostatné příspěvky týkající se postupů a zásad konzervace předmětů z oblasti jemné mechaniky a leštěných kovových povrchů. Pozornost je věnována přehledu vývoje různých mechanických prvků časoměrných přístrojů, jako jsou vodní a kolečkové hodiny či věžní hodinové stroje. Vysvětleny jsou základní principy krokových mechanismů a oscilátorů. Znalost mechanických konstrukcí je důležitá pro posouzení stavu poškození uvedených předmětů a stanovení vhodného konzervátorsko-restaurátorského zásahu.

více info / e-shop

Teoretická podstata muzeologie (2. vydání)

Muzeologie jako univerzitní obor je pěstována téměř šedesát let. Univerzitních pracovišť s názvem muzeologie či muzejní studia jsou po celém světě stovky. Tato kniha se snaží kriticky shrnout dosavadní vývoj teoretického bádání v oblasti muzeologie, včetně nejnovějších trendů, ze starších i novějších přístupů převzít to životné a rozloučit se se slepými uličkami vývoje.

více info / e-shop

 

Vyprodané publikace

Publikace jsou momentálně vyprodané, k nahlédnutí jsou v knihovně TMB.

Kapitoly z konzervace a restaurování plastů

Publikace prezentuje současnou problematiku syntetických materiálů ve sbírkách vybraných institucí, jejich stav a povědomí o konzervaci těchto materiálů. Kolektivní monografie tak shrnuje činnost pracovní skupiny Plasty při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, která byla ustanovena v roce 2014.

více info / e-shop

Čištění kovů

Odborná publikace vychází z příspěvků ze semináře, jehož  cílem bylo představit tradiční i moderní přístupy a zásady čištění kovů s ohledem na možnosti zachování maximální míry vypovídací hodnoty ošetřovaných předmětů.

více info / e-shop

konzervovani_restaurovani_kovu Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin.

Kniha je výsledkem několikaletého úsilí odborných pracovníků. Publikace je členěna do sedmi kapitol, které uceleně shrnují nejdůležitější témata promítající se do profesní činnosti konzervátora-restaurátora.

více info / e-shop

Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách

Publikace byla vydána jako výstup stejnojmenného semináře, který proběhl v Technickém muzeu v Brně v roce 2013. Byl zaměřen především na restaurování mincí, a to jak z oblasti archeologických, tak historických sbírek.

více info / e-shop

Povrchové úpravy železných kovů

Odborná publikace vychází z workshopu Povrchové úpravy železných kovů, na jehož přípravě se podílela pracovní skupina Kovy Komise Konzervátorů-restaurátorů AG ČR společně s MCK TMB.

více info / e-shop

SMALT / EMAIL

Uměleckořemeslná technika i moderní povrchová úprava kovůOdborná kolektivní monografie vznikla na základě společného projektu Technického muzea v Brně – Oddělení dokumentace vědy a techniky a Metodického centra konzervace s konzervátory-restaurátory, aktivními emailéry a smaltéry, vědci a pedagogy z akademických pracovišť, historiků umění a řemesel a kurátorů sbírek.

více info / e-shop

vetrne_mlynky_s_turbinou Větrné mlýnky s turbínou

Publikace, jejímiž autory jsou členové sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel TMB, poskytuje všem majitelům, samosprávám obcí, odborné i laické veřejnosti základní informace o historii, konstrukci, údržbě a rekonstrukci větrných mlýnků s turbínou. Poslouží jako základní informace při jejich obnově.

více info / e-shop

viktor_kaplan Viktor Kaplan

Publikace popisuje osobní osudy i strastiplnou cestu k vývoji a prosazení nejvýznamnějšího z Kaplanových vynálezů – turbíny.

více info / e-shop

vybrane_kapitoly_dejin_ceskeho_vytvarneho_umeni Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění a uměleckého řemesla

Sborník cyklu přednášek konaných v Národním muzeu v Praze v roce 2001 s cílem seznámit muzejní konzervátory-restaurátory se směry, koncepcemi a etapami vývoje dějin umění a uměleckého řemesla a obohatit jejich znalosti o nové výsledky uměnovědných a historiografických výzkumů.

více info / e-shop

vyzdobne_-techniky_kovu_i Výzdobné techniky kovů I

Tato kolektivní monografie se skládá povětšinou z příspěvků, které byly předneseny na jednodenním workshopu Výzdobné techniky kovů, který v roce 2014 připravila, jako již tradičně, pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně.

více info / e-shop

Výzdobné techniky kovů II

Tato kolektivní monografie z velké části sumarizuje danou problematiku na základě příspěvků přednesených na workshopu Výzdobné techniky kovů II, který v roce 2015 připravila pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně. Workshop navázal na stejnojmennou akci z roku 2014.

více info / e-shop

zakladni_muzeologicke_pojmy Základní muzeologické pojmy

Publikace zpracovaná pro Generální konferenci  ICOM v Šanghaji v listopadu 2010 obsahuje výklad jednadvaceti základních muzeologických pojmů, jakousi ochutnávku z monumentálního muzeologického slovníku připravovaného Mezinárodním výborem pro muzeologii ICOM (ICOFOM).

více info / e-shop

 

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/publikace/ostatni-publikace/