Vědecká rada

Členové vědecké rady

 1. doc. PhDr. František Čapka, CSc.
 2. doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
 3. PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D.
 4. Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
 5. doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
 6. Mgr. Petr Nekuža
 7. Ing. Alena Selucká
 8. doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
 9. Mgr. Pavla Stöhrová
 10. PhDr. Zdeněk Vácha
 11. Mgr. Josef Večeřa
 12. Ing. Vlastimil Vykydal

Jednací řád (pdf)


doc. PhDr. František Čapka, CSc.

František Čapka studoval na katedře historie a bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Do roku 1975 působil jako učitel na školních zařízeních v Brně. Od roku 1975 působil jako odborný asistent katedry historie Pedagogické fakulty. V roce 1982 získal titul CSc. a v roce 1985 se stal docentem.  V současnosti působí na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací na novodobé české dějiny a regionalistiku (se zaměřením na jižní Moravu). Je autorem a spoluautorem řady monografií, učebních textů a učebnic, encyklopedií, publikuje řadu odborných článků a studií ve vědeckých časopisech a sbornících, podílí se na výzkumných grantech a aktivně spolupracuje i s řadou paměťových institucí, mimo jiné s TMB.

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Jiří Háze je docentem na Ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického a proděkanem pro vnější vztahy této fakulty. Zaměřuje se na vývoj integrovaných obvodů v analogovém a smíšeném módu a řešení senzorických aplikací zejména MEMS. Je členem vědecké rady FEKT, a prezidentem odborné organizace IMAPS Czech and Slovak Chapter. Účastní se řady vědeckých projektů a soutěží, věnuje se pedagogické a publikační činnosti a aktivně spolupracuje s TMB např. na prezentačních akcích v rámci Noci vědců.

PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D.

Miloš Hořejš je historik vědy a techniky, v současnosti je vědeckým tajemníkem Národního technického muzea. Absolvoval studium historie a politologie na Filozofické fakultě UK Praha, od roku 2002 je výzkumným a vývojovým pracovníkem, nejprve v oddělení dějin vědy a techniky NTM, v roce 2008 se stal vedoucím odboru vědy a výzkumu NTM. Od roku 2008 je zároveň člen Rady ministra kultury pro vědu. Od roku 2011 je vědeckým tajemníkem Národního technického muzea a členem vědecké rady NTM. Od 2012 členem redakční rady Biografického slovníku HÚ AVČR. Ve své vědecké práci se zaměřuje na dějiny techniky a hospodářské dějiny, vystupuje na odborných konferencích a sympoziích, věnuje se pedagogické a publikační činnosti.

Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.

Kateřina Kreislová vystudovala Fakultu polymerů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Od roku 1999 působí jako vědecko-výzkumný pracovník ve SVÚOM s.r.o. (bývalý Státní výzkumný ústav ochrany materiálu), kde se věnuje oborům atmosférická koroze kovů a kovových povlaků a dlouhodobé a urychlené korozní zkoušky. Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady mezinárodní a národních výzkumných projektů v daném oboru. Současně je od roku 2008 předsedkyní normalizační komise TNK 32 pro oblast technické normalizace v oboru koroze a protikorozní ochrana.

doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Alena Křížová působí na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se například na dějiny uměleckého řemesla, zlidovělého umění a lidové výtvarné kultury. Řadu let působila jako odborná a vědecká pracovnice Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Je členkou odborných organizací, např. Národní komitét antropologických a etnologických věd při Akademii věd ČR, Uměleckohistorická společnost, Asociace muzeí a galerií ČR, Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na výkupy předmětů kulturního hodnoty mimořádného významu při Ministerstvu kultury ČR, Komise pro sbírkotvornou činnost Uměleckoprůmyslového musea v Praze, redakční rady časopisu Český lid apod.

Mgr. Petr Nekuža

Petr Nekuža působí v Technickém muzeu v Brně od roku 1980 nejprve jako konzervátor – restaurátor, později jako odborný pracovník – kurátor. Od roku 2003 je vedoucím Oddělení dokumentace vědy a techniky. V roce 2005 ukončil studia oboru muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2008 absolvoval studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a byl jmenován znalcem v oboru jemná mechanika. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje také na historii dalších oborů techniky, např. mechanické hudby a hodinářství, technické muzejnictví a hospodářské dějiny. Je mj. prvním místopředsedou muzeologické komise při Asociaci muzeí a galerií, viceprezidentem Společnosti přátel flašinetů a mechanických strojů, člen výboru Společnosti přátel starožitných hodin apod.

Ing. Alena Selucká

Alena Selucká studovala na katedře nauky o materiálu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V letech 1991–1997 pracovala v Moravském zemském muzeu na oddělení muzeologie, kde rozvíjela konzervátorskou laboratoř a zaměřovala se na oblasti emisní spektrální analýzy, metalografického průzkumu, ověřování a aplikaci konzervátorských technologií. Podílela se též na organizování a výuce studentů pomaturitního studia Konzervace sbírkových předmětů při Moravském zemském muzeu a Střední škole uměleckých řemesel v Brně. Od roku 1997 působí v Technickém muzeu v Brně, nejprve ve funkci vedoucí oddělení Správy a ochrany sbírkového fondu, nyní jako náměstkyně pro Metodické centrum konzervace. V rámci výzkumné práce se zaměřuje na povrchové úpravy kovových artefaktů a aplikaci elektrochemických metod při konzervaci kovů. Věnuje se též pedagogické činnosti a výuce studentů oboru chemie konzervování-restaurování na Přírodovědecké fakultě a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Je tajemnicí Komise konzervátorů-restaurátorů Asociací muzeí a galerií a též jejím zástupcem v evropském konzervátorském svazu E.C.C.O..

doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.

Bohumír Smutný je vedoucím Oddělení správy a zpracování fondů Moravského zemského archivu. Působí jako vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde byl také na katedře historie v roce 2000 jmenován docentem. Zabývá se mimo jiné problematikou hospodářských dějin, protoindustriální společností a průmyslovou revolucí. Je jednatelem výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Z bohaté publikační činnosti je nutné zmínit poslední významný počin a to objemnou historickou encyklopedii Brněnští podnikatelé a
jejich podniky 1764-1948.

Mgr. Pavla Stöhrová

Pavla Stöhrová je absolventkou oborů etnologie a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy uni¬verzity v Brně a od roku 1999 pracuje na pozici odborného pracovníka na Oddělení dokumentace vědy a techniky TMB. Je autorkou nebo spoluautorkou výstav a expozic TMB, odborných statí s tematikou muzejních sbírek nebo etnografických výzkumů, spolupracovala na přípravě konferencí, výzkumných projektů a koncepcí TMB (např. Koncepce výzkumné činnosti, Sbírkotvorný plán apod.) Přednášela na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty MU (dějiny etnologie, ka¬pitoly z urbánní etnologie) a na VOŠ knihovnických a informačních služeb (úvod do muzejnictví a muzeologie, ochrana kulturního dědictví), aktuálně působí jako externí vyučující pro obor muzeologie na Filozofické fakultě MU (ediční činnost v muzeích, odborná praxe a vedení závěrečných prací studentů).  Jako redaktorka a editorka se podílí na přípravě publikací TMB např. katalogů, sborníků či monografií z ediční řady Studie z historie techniky a průmyslu a odborných recenzovaných časopisů Fórum pro konzervátory-restaurátory, Historická fotografie, Archeologia technica a Textil v muzeu.

PhDr. Zdeněk Vácha

Zdeněk Vácha studoval dějiny umění a estetiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 1993 je odborným pracovníkem Památkového ústavu v Brně, v současné době je pověřen jeho řízením. Mezi lety 1997–2007 byl členem pracovního týmu Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR, v letech 1997–2001  působil v Komisi pro restaurování, poradním orgánu Ministerstva kultury ČR. Je členem dalších rad a komisí, autorem publikačních výstupů a spoluřešitelem výzkumných projektů, aktuálně též participuje na výzkumném projektu Metodického centra konzervace TMB.

Mgr. Josef Večeřa

Josef Večeřa pracuje téměř celý svůj profesní život v kultuře, nejprve v Muzeu Brněnska, příspěvkové organizaci, jako vedoucí pobočky Památníku Mohyla míru, dále jako zástupce ředitele Muzea Brněnska pro odbornou činnost i jako vedoucí pobočky Muzea v Ivančicích. Muzeum opustil v roce 2016 a po více než roční pauze, během níž pracoval v soukromém sektoru, přijal na konci roku 2017 nabídku vrátit se do muzejní sféry. V současné době působí na pozici náměstek ředitele Technického muzea v Brně pro odbor vědy a techniky. Aktivně se zajímá o problematiku tuzemského i zahraničního muzejnictví, věnuje se také muzeologii. Účastnil se mnoha tuzemských i zahraničních konferencí a workshopů.

Ing. Vlastimil Vykydal

Vlastimil Vykydal je emeritním ředitelem Technického muzea v Brně, ve kterém je zaměstnán od roku 1980. Působil zde rovněž na pozicích odborného pracovníka, ekonomického náměstka, náměstka pro odbornou činnost, ředitelem byl v letech 1996 až 2017. Je absolventem Fakulty provozně ekonomické Vysoké školy zemědělské v Brně a postgraduálního studia muzeologie na Masarykově univerzitě. Je členem vědeckých rad Národního technického muzea a Slovenského technického muzea, členem rady Národního muzea a rady Unie středoevropských technických muzeí (MUT) a členem komise pro zápis sbírek do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/vedecka-rada/