Ceník služeb

Poskytování reprodukčních práv
ke sbírkovým předmětům Technického muzea v Brně

I. Poskytování reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům TMB

1. Muzeum poskytuje reprodukční práva ke sbírkovým předmětům pro účely studijní, vědecké, odborné historické průzkumy, populárně naučné a komerční.

2. V případě zájmu žadatele o publikování či jiné zveřejnění rozmnoženin sbírkových předmětů muzea, musí žadatel nejprve zaslat žádost obsahující nezbytné náležitosti na adresu: Technické muzeum v Brně, Podatelna, Purkyňova 105, 612 00 Brno. Na obálku nadepište Žádost o udělení reprodukčních práv.
TMB akceptuje i podání žádosti prostřednictvím e-mailu: info@tmbrno.cz, do předmětu napište Žádost o udělení reprodukčních práv.

Žadatelem je právní garant zamýšleného projektu – vydavatel knihy, pořadatel výstavy, zpracovatel průzkumu apod.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení žadatele / název a právní formu firmy
 • bydliště / sídlo
 • IČO, DIČ údaj o plátci DPH
 • jméno osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a její funkci
 • kontaktní údaje: email, telefon
 • inventární čísla požadovaných sbírkových předmětů
 • účel poskytnutí reprodukčních práva
 • způsob jejich zveřejněni (např. název knihy a článku)
 • fakturační adresa a dodací adresa (v případě, že se liší od adresy fakturační)

3. Na základě žádosti je se žadatelem uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv. Posouzení účelu poskytnutí reprodukčních práv provádí pověřený pracovník muzea (příslušný kurátor, a nadřízený náměstek). Poplatky za poskytnutí reprodukčních práv jsou uvedeny v Sazebníku. Rozmnoženiny předmětu poskytne muzeum žadateli pouze na základě řádně uzavřené smlouvy a po uhrazení poplatku.

Specifikace účelu poskytnutí reprodukčních práv:

Studijní – reprodukce v seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních pracích apod. (tzv. kvalifikační práce

Vědecký – odborná knižní produkce, odborná periodika a sborníky, příležitostné a nízkonákladové publikace úzce odborného změření určené pro odbornou veřejnost, dodržující odborné standardy. Vědecká práce je recenzovaná publikace se samostatným ISBN, nebo práce publikovaná v odborném periodiku, která splňuje náležitosti vědecké práce (poznámkový aparát s citováním zdrojů, resumé, cizojazyčná anotace).
Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.

Výstavy – pořádané za účelem vědecké nebo populárně naučné osvěty

Odborné průzkumy – stavebně historické a jiné odborné průzkumy

Komerční – veškeré reklamní použití k firemní propagaci, kalendáře, pohlednice, publikace určené pro turistický ruch, obrazové publikace, denní tisk či populární časopis, komerční výstavy apod.

4. Po podání žádosti bude žadatel kontaktován pracovníkem muzea, s nímž se dohodne na dalším postupu vyřízení žádosti. Žádost je zpravidla vyřízena do 30 dní od data jejího doručení a to dle složitosti a množství požadovaného materiálu, případně dle vzájemné dohody.

5. Rozmnoženiny předmětů v digitální podobě poskytuje muzeum především prostřednictvím digitálního úložiště.

6. Digitální kopie sbírkových předmětů jsou poskytovány v tiskové kvalitě 300 dpi. Na požádání může být vyhotoven i snímek ve vyšším rozlišení.

7. Muzeum si vyhrazuje právo neposkytnout digitální snímek sbírkového předmětu.

8. Je-li předmětem žádosti rozmnoženina díla, k němuž muzeum nemá licenci k užití dle autorského zákona, může být rozmnoženina poskytnuta pouze s písemným souhlasem autora díla nebo oprávněného držitele majetkových práv/dědice. Takový souhlas si žadatel obstará sám na vlastní náklady a tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytnutí reprodukčních práv.

9. Je-li předmětem žádosti rozmnoženina díla, k němuž muzeum nemá licenci k užití dle autorského zákona, ale zároveň autor není znám, nebo lze předpokládat, že hledání dědiců autora by bylo neúspěšné, takže by tato skutečnost zabránila v realizaci žádosti, může muzeum udělit souhlas k užití díla za předpokladu, že se žadatel smluvně zaváže nést veškeré právní i finanční důsledky případného autorského sporu.

10. Muzeum si vyhrazuje právo neposkytnout rozmnoženiny, neudělit souhlas k poskytnutí reprodukčních práv nebo odmítnout uzavření smlouvy se žadatelem v případě, že žadatel nedoplní chybějící náležitosti žádosti nebo v případě, že autor nebo oprávněný držitel majetkových práv neudělil licencí k užití díla podle autorského zákona, anebo i v případě, že účel žádosti odporuje zřizovací listině muzea, obecně závazným právním předpisům nebo Profesnímu etickému kodexu Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

11. Žadatel je povinen u reprodukce uvést základní údaje o sbírkovém předmětu (jméno autora, název díla, datace) a dále že dílo pochází ze sbírky Technického muzea v Brně.

12. Žadatel se zaváže, že materiál použije jen k tomu účelu, k němuž mu byl poskytnut, a neposkytne jej třetímu subjektu

13. Z plochy reprodukce nesmí být pořizován výřez a reprodukovaný předmět nesmí být nijak měněn bez předchozí dohody

14, Výjimky z poskytování mohou být uděleny pouze v odůvodněných případech po předchozím souhlasu ředitele muzea.

II. Sazebník poplatků za poskytování reprodukčních práv a souvisejících služeb

1. Poplatky za poskytování reprodukčních práv slouží k úhradě nákladů na přípravu předmětů a zhotovení jejich rozmnoženin, související odborné, rešeršní a administrativní práce, jakož i nákladů na správu a údržbu sbírkového fondu.

2. Kategorizace sbírkových předmětů:

 1. Dvourozměrné materiály (fotografie, plány, technické výkresy, tiskoviny a rukopisy)
 2. Trojrozměrné předměty (sbírkové předměty ze sbírky TMB)

Fotografie vybraných sbírkových předmětů budou za poplatek dodány výhradně ze strany TMB.

3. Poplatky budou uhrazeny na základě daňového dokladu (faktury) nebo písemné smlouvy a žadatel je uhradí bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu muzea.

4. V případě, že objednané materiály nebudou zaslány prostřednictvím digitálního úložiště z kapacitních důvodů uložiště dat, a žadatel nemá možnost si je převzít osobně v muzeu v dohodnutém termínu, budou po domluvě zaslány na náklady žadatele na adresu uvedenou v čestném prohlášení či smlouvě.

5. Výjimky ze sazebníku při stanovení poplatků uděluje ředitel TMB.

6. Poplatky za poskytnutí jednorázového reprodukčního práva u dvourozměrných sbírkových předmětů

Účel Cena
Studijní práce
(diplomové práce, nepublikované vědecké práce)
jednorázově do 10 ks zdarma
nad toto množství bude každý další kus zpoplatněn částkou 50 Kč
Vědecké práce
(vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice), výukové (učební pomůcky a studijní texty), nekomerční výstavy a jejich katalogy apod.
při nákladu do 500 výtisků 1 ks  100 Kč
při nákladu od 501 výtisků 1 ks  200 Kč
použití v audiovizuálním díle (film, televize, rozhlas, elektronická prezentace apod.)  1 ks  500 Kč
Komerční účely
(obrazové publikace, pohlednice, kalendáře, propagační materiály)
při nákladu do 500 výtisků 1 ks  1.000 Kč
při nákladu od 501 výtisků 1 ks  2.000 Kč
použití v audiovizuálním díle (film, televize, rozhlas, elektronická prezentace apod.) 1 ks  3.000 Kč
komerční výstava 1 ks  1.000 Kč

Další podmínky užití reprodukcí
TMB si vyhrazuje právo požadovat předání 2 výtisků publikací zdarma.
Ceny se vztahují i na reprodukce sbírkových předmětů/archiválií/knihovních jednotek pořízených pomocí vlastního reprodukčního zařízení.
Pokud účel použití reprodukcí souvisí s cíli a záměry TMB nebo jedná-li se o reciprocitu, je možné na základě rozhodnutí ředitele TMB poskytnout slevu.

7. U dosud nedigitalizovaných rozměrově nestandardních sbírkových předmětů, které bude nutno digitalizovat s využití externích služeb, bude cena těchto služeb připočtena k poplatku za poskytnutí reprodukčního práva.

Rešeršní práce (pokud jsou nutné pro výběr sbírkového předmětu)

jednoduchá rešerše založená na excerpci 1 – 2 archivních fondů/sbírek
/každá započatá hodina výkonu/ 200 Kč
náročná rešerše založená na excerpci 3 a více archivních fondů/sbírek
/každá započatá hodina výkonu/ 400 Kč
rešerše založená na vyhledávání v elektronických databázích TMB
/každá započatá hodina výkonu/ 200 Kč

8. Poplatky za poskytování reprodukčních práv u trojrozměrných sbírkových předmětů

Poplatek za 1 fotografii trojrozměrného sbírkového předmětu včetně reprodukčních práv 500 Kč

9. Poplatek za filmování a fotografování v areálu a interiérech budov muzea

1 hodina v zavírací den (pondělí) mezi 9.–17. hodinou 5.000 Kč
1 hodina v ostatní dny a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu mezi 9.–17. hodinou 1.000 Kč
1 hodina v ostatní dny a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu mezi 9-17 hodinou (za předpokladu omezení provozu 3.000 Kč

Poskytování reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům Technického muzea v Brně (pdf)

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/o-muzeu/cenik-sluzeb/