Textil v muzeu 2023 – konference

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR vyhlašuje 19. ročník konference

Textil v muzeu / Inspirace ze vzdálených zemí

13.–14. června 2023
Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole

Anotace konference

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na textilní výrobky, vzorky textilií či textilních technik, které nejsou primárně domácího původu. Máme na mysli textilie a oděvní součástky, které jsou uchovávány ve sbírkách českých muzeí, galerií a památkových ústavů a jsou určeny jako výrobky importované z evropských i mimoevropských lokalit. Předměty mohou být příkladem mezinárodních kontaktů našeho prostředí v podobě archeologických nálezů a etnografického textilu, dokladem o činnosti oděvních návrhářů nebo průmyslových podniků zásobujících trh látkami, konfekcí či oděvními doplňky. Zvláštní pozornost tentokrát zasluhují sbírky textilu jako např. sbírky koberců, tapiserií, pokrývek hlavy a dalších předmětů, které přiváželi cestovatelé, podnikatelé či prostí turisté ze svých poznávacích nebo podnikatelských cest.

Do okruhu zájmu patří také referáty o sbírkách ikonografických či listinných materiálů, které popisují nebo dokumentují zahraniční výrobce, výrobky, módní události a další souvislosti spojené s textilní tématikou perspektivou pozorovatele či přímého účastníka. Takový materiál mohou skrývat šlechtické sbírky, pozůstalosti vědců nebo významných osobností, ale můžeme se s nimi setkat na netušených místech.

Cíl konference

Cílem konference je pohlédnout do sbírek oděvů, textilií, oděvních doplňků, pokrývek hlav aj., které se v muzeích a galeriích nachází a seznámit se s jejich historií – jakou cestou doputovaly na naše území, kdo byl jejich investorem či kdo je oblékal nebo používal. Prostor konference je otevřen také pro konzervátorské zprávy o provedených zásazích či průzkumech spojených s tématikou konference.

Konference chce být platformou pro přednášející, kteří se dokáží na problematiku zaměřit v historické perspektivě, ale také s výhledem do budoucnosti, tedy s poukazem na snahu o uchování předmětů kulturního dědictví pro další generace. Proto je prostor vyčleněn i pro představení prezentačních aktivit ve výstavních sálech i virtuálním prostředí, moderních přístupů při edukaci s textilním materiálem či textilními tématy v muzejním či galerijním prostoru.

Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy:

  • Rarity a unikátní exponáty
  • Soubory a kolekce
  • Mecenáši a sběratelé
  • Historické souvislosti
  • Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace
  • Prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, prezentace na sociálních sítích aj.)
  • Různé

Pozvánka na konferenci (pdf)

Organizační pokyny (pdf)

Program konference (pdf)

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Konference je připravována v prezenční formě. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu formátu konference s ohledem na aktuální hygienická pravidla platná v ČR minimálně měsíc před datem konání konference. Změnu formátu (online konference) budeme včas avizovat.

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací prosím vyplňte v níže uvedeném online formuláři do 16. května 2023. Na e-mail Vám obratem přijde potvrzení přijetí přihlášky. Účast na konferenci lze konzultovat před odesláním přihlášky na adrese hanusova@tmbrno.cz.

Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autorům bude poskytnut prostor pro komentář posterů během přestávek. Technické detaily k prezentaci posterů budou poskytnuty zájemcům na adrese hanusova@tmbrno.cz.

Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 31. května 2023 na adrese mertova@tmbrno.cz nebo redakce@tmbrno.cz. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/casopisy/textil-v-muzeu/

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci prosím vyplňte v níže uvedeném online formuláři do 28. května 2023. Na e-mail Vám obratem přijde potvrzení přijetí přihlášky. 

Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 16. 5. 2023. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu (80 osob) bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

Upozorňujeme, že organizátoři nezajišťují ubytování účastníkům konference.

Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury.

Konferenční poplatky

  • zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně – KPTM
  • 800 Kč / osoba – na základě zaslané a vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura

Upozorňujeme účastníky konference, že přihlášky jsou závazné a tudíž konferenční poplatky nebudou vráceny zpět na účet účastníka v případě neomluvené absence účastníka. V případě absence kontaktujte organizátory: hanusova@tmbrno.cz nebo 774 853 666, a to nejpozději do 12. 6. 2023.

Předpokládaný harmonogram konference

1. den jednání – 13. 6. 2023

10.00–12.00 prezentace účastníků v předsálí konference (TMB, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, 4. patro)
1. blok přednášek
11.00–11.20 Slavnostní zahájení konference
11.25–11.45 Ing. Bc. Richard Maxmilian Sicha (Asociace muzeí a galerií ČR):
Připravovaný zákon o muzeích a galeriích a jeho perspektivy
11.50–12.10 PhDr. Helena Březinová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i) a Mgr. Dorothea Wollnerová (Český egyptologický ústav FF UK Praha):
Textilní nálezy z hrobky hodnostáře Verkaurea z Abúsíru (Egypt)
12.15–12.35 Mgr. BcA. Tereza Melicharová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeu asijských, afrických a amerických kultur, Praha):
Textilní památky původních obyvatel Latinské Ameriky v Náprstkově muzeu
12.40–13.00 přestávka na občerstvení
 
2. blok přednášek
13.00–13.20 Ing. Alena Samohýlová (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze):
Sbírka fragmentů koptských textilií z Egypta v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze
13.25–13.45 Mgr. Adriana Stříbrná (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha):
Kádžárský obrazový koberec s neobvyklým námětem ve sbírce Náprstkova muzea
13.50–14.10 Mgr. Klára Posekaná (Hornické muzeum Příbram):
Mexiko v obrazech
14.15–14.35 Mgr. Monika Tauberová (Národní muzeum, Praha):
Pánské slaměné klobouky z Haliče českého sběratele a etnografa Františka Řehoře (1857–1899) ze sbírky Národního muzea
14.40–15.00 přestávka na občerstvení
 
3. blok přednášek
15.00–15.20 Ing. Klára Drábková, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze):
Paravánek Japonské provenience z konce 19. století – průzkum a restaurování
15.25–15.45 Hana Tefal Juránková, M.A. (soukromá restaurátorka):
Restaurování a zhotovení repliky u nás jediné dochované uniformy maltézského rytíře
15.50–16.10 Mgr. Radomír Sabol (Pamiatkový úrad SR):
Bizarná kazula z Marianky
16.15–16.35 PhDr. Markéta Grill Janatová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze):
Textil ze sbírky Johanna Blocha v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
16.40 Společný přesun na exkurzi „Židovské Brno“.
Exkurze je pořádána ve spolupráci s brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze. Mgr. Barbora Dočekalová provede účastníky konference významnými místy spojenými s minulostí židovské komunity a s architektonickými památkami z období funkcionalismu, jejichž autoři pocházeli z židovské komunity. Závěr prohlídky je umístěn do synagogy Agudas Achim, kde budeme seznámeni se současným životem židovské obce.
19.30 Zahájení společenského večera pro účastníky konference. Technické muzeum v Brně, Ulička řemesel, 2. patro. Předpokládané ukončení programu ve 22 hod.

2. den jednání – 14. 6. 2023

1. blok přednášek
9.30–9.50 Veronika Richtr Nauschová (Židovské muzeum v Praze):
Textilní nálezy z geniz a jejich restaurování
9.55–10.15 Mgr. Jindřich Mleziva (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.):
Balkánský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni
10.20–10.40 Bc. Soňa Krátká (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě):
Sběr bratří Škorpilu v Bulharsku ve 2. polovině 19. století
10.45–11.05 Mgr. Barbora Svobodová (Muzeum Brněnska):
Soubor balkánského textilu a doplňků ve sbírkách Muzea v Ivančicích
11.10–11.30 přestávka na občerstvení
 
2. blok přednášek
11.30–11.50 Dr. Antal Ildikó PhD., Ziegler Gábor (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Budapest):
Dílny modrotisku v Maďarsku, a jejich muzejní kuriozity
11.55–12.15 PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně):
Pařížská agentura J. Claude Freres & Cie. a její reference o pařížské módě pro brněnskou firmu Bedřich Redlich
12.20–12.40 Radek Polách (Muzeum Novojičínska):
Svůj slaměný širák odhazuji v dáli
12.45–13.05 MgA. Jitka Škopová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze):
Průmysl a umění
13.10–13.30 přestávka na občerstvení
3. blok přednášek
13.30–13.50 Mgr. Eva Figurová, Bc. Jitka Kottová (Západočeské muzeum v Plzni):
P
leny z Chotěšovska
13.55–14.15 Mgr.art. Alžběta Vakulová (Vysoká škola múzických umení v Bratislave):
Múzejné zbierky prezentované vo fyzickom aj v nefyzickom prostředí
14.20–14.40 Mgr. Daniela Klvaňová (Východočeské muzeum v Pardubicích):
Jaké odění, takové uctění: Nahlédnutí do výstavy vzniklé ze spolupráce dvou muzeí
14.45–15.15 Shrnutí obsahu přednášek a řízená diskuse nad jejich závěry
15.15 Ukončení konference

Kontakt na pořadatele

Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole / tel. 541 421 411 (recepce)
Kateřina Hanušová / hanusova@tmbrno.cz / 774 853 666
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / mertova@tmbrno.cz / tel. 541 421 428 / 775 850 646
Mgr. Pavla Stöhrová – časopis Textil v muzeu / stohrova@tmbrno.cz / tel. 541 421 416

Závazná přihláška

Položky označené jako povinné (*) je nutné vyplnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-2023-konference/