Textil v muzeu 2021 – konference

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR vyhlašuje 16. ročník konference

Textil v muzeu / Móda a textilní tvorba druhé poloviny 20. století

14.–15. září 2021
Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole

V případě nevyhovující hygienické situace v ČR bude konference konána v online prostředí.

Anotace konference

Hlavní pozornost konference je upřena na textilní tvorbu a módu druhé poloviny 20. století zejména na našem území. Po druhé světové válce bylo krátké optimistické období vystřídáno nástupem komunistické vlády, což s sebou přineslo významné změny ve výrobní struktuře země, tápání v názoru na vkus a módu a tíživé problémy v zásobování obyvatelstva základními komoditami. To se promítlo do oděvní kultury, textilního školství, vzdělávání nových módních tvůrců i do možností jejich uplatnění.

Po ideologickém marasmu 50. let se do výroby vrátila snaha po kvalitě a vkusu. Přes omezené možnosti ve výrazu i v inovacích prokazovalo domácí textilnictví a oděvnictví vysokou estetickou úroveň i vynikající technické provedení. Textilní průmysl nabízel také vlastní inovativní výrobky. Jakmile to bylo možné, návrháři módy, konfekce a dalších textilních výrobků navazovali v zahraničí kontakty a přiváželi nové inspirace a módní trendy.

Socialismus ukončila v listopadu roku 1989 sametová revoluce, která otevřela cestu svobodnému vyjádření a tržnímu prostředí. Tato dravá etapa podrobila těžké zkoušce domácí oděvní i textilní výrobu a dramatické změny na konci 20. století buď ukončily činnost nebo za cenu často výrazného zeštíhlení donutily zbylé podniky výrobu inovovat a uzpůsobit nové situaci. Domácí módní scéna nabrala nový dech a rozběhla se za evropskou špičkou. Produkci určenou široké veřejnosti zabrala rychlá konfekce nadnárodních řetězců.

Cíl konference

Cílem konference je komplexní pohled na problematiku módy a textilní výroby ve druhé polovině 20. století na území bývalého Československa. Měli by být připomenuti významní módní tvůrci a desinatéři, dále také vývojové linie průmyslových podniků a systém domácí krejčovské praxe, podpořený nedostatkem kvalitní konfekce a nedostupností módy. Příspěvky by měly představit sbírkové exponáty textilní povahy s vazbou k tématu konference, uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci.

V neposlední řadě je cílem konference upozornit na vědecké a prezentační aktivity muzeí a galerií uskutečněné s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci, kdy byly kulturní instituce uzavřeny a svou činnost přesunuly do online prostředí. Mnohé instituce se naučily využívat moderní technologie pro vědeckou práci a v edukaci veřejnosti. Díky tomu vznikly nové výstupy muzejní práce, kterými se můžeme vzájemně obohatit. Pořadatelé uvítají zprávy o přípravách a realizacích výstavních projektů.

Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy:
Historie / Móda 2. poloviny 20. století / Tvůrci – medailonky/ Inspirace tradiční kulturou/ Průmyslová výroba / Oděvní tvorba v domácnostech / Školství a osvěta/ Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace (expozice, depozitáře, výstavy) / Prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, e-sbírky) / Zprávy k tématu / Různé.

Pozvánka na konferenci (pdf)

Přihláška na konferenci (doc)

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (max. délka příspěvku 20 min.) či s posterovou prezentací zašlete na níže uvedený kontakt do 30. června 2021.

Požadujeme vyplnění anotace přednášky či posterové prezentace (pdf) na přihlášce.

V případě konání online konference bude nutné, aby si každý účastník konference zajistil přístup k PC s kamerou a mikrofonem a s kvalitním připojením k internetu. Přesné pokyny k distribuci podkladů pro online konferenci a připojení do konference obdrží přednášející po zaslání přihlášky.

Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu nebo umístěny v online prostředí ve formátu pdf nebo powepoint. Komentáře k posterům budou autoři poskytovat během přestávek mezi přednáškovými bloky. V případě konání online konference nebudou komentáře k posterům konány. Přesné technické detaily k prezentaci posterů budou poskytnuty zájemcům po zaslání přihlášky.

Písemnou podobu přednášky je možné zaslat do recenzního řízení recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 30. května 2021 a to na adresu mertova@tmbrno.cz. Redakční rada přijímá do obsahu periodika také abstrakty posterů, které dosud nebyly publikovány, materiály, zprávy z oboru a recenze. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/casopisy/textil-v-muzeu/.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci budou přijímány na níže uvedeném kontaktu do 10. září 2021. Účastníci bez příspěvku obdrží spolu s programem konference také pokyny k připojení do online prostředí konference nejpozději 10. září 2021.

Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 15. červenci 2021. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

Předpokládaný harmonogram konference v TMB

1. den jednání – 14. 9. 2021

10.30–11.15 prezentace účastníků v předsálí konference
11.15–12.45 1. blok přednášek
12.45–13.05 přestávka
13.05–14.40 2. blok přednášek
14.40–15.00 přestávka
15.00–17.00 3. blok přednášek
od 19.00  Společenský večer pro účastníky konference v Technickém muzeu v Brně.

2. den jednání – 15. 9. 2021

9.00–10.20 1. blok přednášek
10.20–10.35 přestávka
10.35–12.00 2. blok přednášek
12.00 oficiální ukončení konference

Konferenční poplatky

zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně – KPTM. Na základě ověření přihlášky vám bude vygenerován kód pro přihlášení do videokonference a budou vám zaslány pokyny k připojení do videokonference.

700 Kč / osoba – na základě zaslané a vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura. Po uhrazení faktury vám bude vygenerován kód pro přihlášení do online konference a budou vám zaslány pokyny k připojení do online konference.

Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury.

Upozorňujeme, že pořadatelé nezajišťují ubytování účastníků konference. Pouze v případě během konání konference v budově TMB bude zajištěno občerstvení a doprovodný program pro účastníky konference. Na základě přihlášky budou účastníkům konference zaslány výtisky časopisu Textil v muzeu 2021.

Kontakt na pořadatele

Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole / tel. 541 421 411 (recepce)
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / mertova@tmbrno.cz / tel. 541 421 428 / 775 850 646
www.tmbrno.cz
Redakce periodika Textil v muzeu – redakce@tmbrno.cz/ Mgr. Pavla Stöhrová – redaktorka / tel. 778 522 501

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-2021-konference/