Textil v muzeu 2021 – konference

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR vyhlašuje 16. ročník konference

Textil v muzeu / Móda a textilní tvorba druhé poloviny 20. století

14.–15. září 2021
Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole

V případě nevyhovující hygienické situace v ČR bude konference konána v online prostředí.

Anotace konference

Hlavní pozornost konference je upřena na textilní tvorbu a módu druhé poloviny 20. století zejména na našem území. Po druhé světové válce bylo krátké optimistické období vystřídáno nástupem komunistické vlády, což s sebou přineslo významné změny ve výrobní struktuře země, tápání v názoru na vkus a módu a tíživé problémy v zásobování obyvatelstva základními komoditami. To se promítlo do oděvní kultury, textilního školství, vzdělávání nových módních tvůrců i do možností jejich uplatnění.

Po ideologickém marasmu 50. let se do výroby vrátila snaha po kvalitě a vkusu. Přes omezené možnosti ve výrazu i v inovacích prokazovalo domácí textilnictví a oděvnictví vysokou estetickou úroveň i vynikající technické provedení. Textilní průmysl nabízel také vlastní inovativní výrobky. Jakmile to bylo možné, návrháři módy, konfekce a dalších textilních výrobků navazovali v zahraničí kontakty a přiváželi nové inspirace a módní trendy.

Socialismus ukončila v listopadu roku 1989 sametová revoluce, která otevřela cestu svobodnému vyjádření a tržnímu prostředí. Tato dravá etapa podrobila těžké zkoušce domácí oděvní i textilní výrobu a dramatické změny na konci 20. století buď ukončily činnost nebo za cenu často výrazného zeštíhlení donutily zbylé podniky výrobu inovovat a uzpůsobit nové situaci. Domácí módní scéna nabrala nový dech a rozběhla se za evropskou špičkou. Produkci určenou široké veřejnosti zabrala rychlá konfekce nadnárodních řetězců.

Cíl konference

Cílem konference je komplexní pohled na problematiku módy a textilní výroby ve druhé polovině 20. století na území bývalého Československa. Měli by být připomenuti významní módní tvůrci a desinatéři, dále také vývojové linie průmyslových podniků a systém domácí krejčovské praxe, podpořený nedostatkem kvalitní konfekce a nedostupností módy. Příspěvky by měly představit sbírkové exponáty textilní povahy s vazbou k tématu konference, uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci.

V neposlední řadě je cílem konference upozornit na vědecké a prezentační aktivity muzeí a galerií uskutečněné s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci, kdy byly kulturní instituce uzavřeny a svou činnost přesunuly do online prostředí. Mnohé instituce se naučily využívat moderní technologie pro vědeckou práci a v edukaci veřejnosti. Díky tomu vznikly nové výstupy muzejní práce, kterými se můžeme vzájemně obohatit. Pořadatelé uvítají zprávy o přípravách a realizacích výstavních projektů.

Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy:
Historie / Móda 2. poloviny 20. století / Tvůrci – medailonky/ Inspirace tradiční kulturou/ Průmyslová výroba / Oděvní tvorba v domácnostech / Školství a osvěta/ Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace (expozice, depozitáře, výstavy) / Prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, e-sbírky) / Zprávy k tématu / Různé.

Pozvánka na konferenci (pdf)

Přihláška na konferenci (doc)

Program konference (pdf)

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (max. délka příspěvku 20 min.) či s posterovou prezentací zašlete na níže uvedený kontakt do 30. června 2021.

Požadujeme vyplnění anotace přednášky či posterové prezentace (pdf) na přihlášce.

V případě konání online konference bude nutné, aby si každý účastník konference zajistil přístup k PC s kamerou a mikrofonem a s kvalitním připojením k internetu. Přesné pokyny k distribuci podkladů pro online konferenci a připojení do konference obdrží přednášející po zaslání přihlášky.

Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu nebo umístěny v online prostředí ve formátu pdf nebo powerpoint. Komentáře k posterům budou autoři poskytovat během přestávek mezi přednáškovými bloky. V případě konání online konference nebudou komentáře k posterům konány. Přesné technické detaily k prezentaci posterů budou poskytnuty zájemcům po zaslání přihlášky.

Písemnou podobu přednášky je možné zaslat do recenzního řízení recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 30. května 2021 a to na adresu mertova@tmbrno.cz. Redakční rada přijímá do obsahu periodika také abstrakty posterů, které dosud nebyly publikovány, materiály, zprávy z oboru a recenze. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/casopisy/textil-v-muzeu/.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci budou přijímány na níže uvedeném kontaktu do 10. září 2021. Účastníci bez příspěvku obdrží spolu s programem konference také pokyny k připojení do online prostředí konference nejpozději 10. září 2021.

Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 15. červenci 2021. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

Harmonogram konference

1. den jednání – 14. 9. 2021

10.30–12.00 prezentace účastníků v předsálí konference
1. blok přednášek
11.30–12.05 Zahájení konference vedením TMB
12.05–12.25 PhDr. Konstantina Hlaváčková (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze): Nejen ztracené naděje 1945–1948
12.30–12.50 Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou): Podniky Průmyslu jablonecké bižuterie a československý oděvní průmysl v letech 1948–1989
12.55–13.15 Radek Polách (Muzeum Novojičínska, p. o.): Kloboučnická produkce národního podniku TONAK ve druhé polovině 20. století
13.15–13.45 přestávka na občerstvení
 
2. blok přednášek
13.45–14.05 PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové): Spolupráce královédvorské textilní firmy Sochor s výtvarníky
14.10–14.30 PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně): Úsilí o výrobu kvalitních lněných tkanin v n. p. Moravolen
14.35–14.55 Prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně): Lidový oděv jako inspirační zdroj pro textilní návrháře
15.00–15.20 PhDr. Mgr. art. Radoslava Janáčová (Ústredie ĺudovej umeleckej výroby – Múzeum ĺudovej umeleckej výroby, Bratislava): Módna tvorba pod záštitou ÚĹUVU-u
15.20–15.45 přestávka na občerstvení
 
3. blok přednášek
15.45–16.05 Ing. Aleš Brožek (Česká vexilologická společnost): Rukodílna na prapory Václava Štědrého z Chomutova
16.10–16.30 Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D. (Vysoká škola chemickotechnologická v Praze): Restaurování malovaného kapesníčku metodou podlepení
16.35–16.55 Bc. Jitka Kottová (Západočeské muzeum v Plzni): Restaurování kabátku ke křtu z křehké perlinkové tkaniny
17.00–17.20 PhDr. Julia Marcinová, Ph.D. (Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta humanitných vied): Móda verzus tradícia v 50. a 60. rokoch 20. storočia v obci Zámutov
od 18.00 Prohlídka výstavy Minerva 1881–2021 s autorem výstavy Petrem Nekužou
od 19.00 Společenský večer pro účastníky konference v Technickém muzeu v Brně v Uličce řemesel.
V přípdě nepříznivé epidemiologické situace si organizátoři vyhrazují právo na změnu: bude realizován náhradní program. Aktuální informace ke konání společenského večera bude podána v den konání konference.

2. den jednání – 15. 9. 2021

9.00–9.20 Mgr. Kamila Valoušková a Mgr. Olga Méhešová (Muzeum regionu Valašsko, p. o.): Dílo a jeho předobraz
9.25–9.45 Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou): Dagmar Dvořáková, vzorkařka Centrofloru
9.50–10.10 MgA. Jitka Škopová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) a Mgr. Andrea Březinová (Moravská galerie v Brně): Omlazení vazeb textilního a sklářského řemesla
10.15–10.35 PhDr. Daniel Harvan (Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici): Tvorba a prespektivy zbierky z dejín textilného priemyslu Slovenského banského múzea
10.40 ukončení konference

Exkurze do modrotiskové dílny rodiny Danzingerů v Olešnici
15. 9. 2021

11.00 Sraz účastníků konfrence u hlavního vchodu do Technického muzea v Brně (Purkyňova 105, Brno-Královo Pole
11.15 Odjezd od TMB společně autobusem
12.30–14.00 Prohlídka modrotiskové dílny rodiny Danzingerů v Olešnici
14.30 Odjezd do Brna společně autobusem
15.30 Předpokládaný návrat do Brna (výstup u Technického muzea v Brně, případně na parkovišti u hlavního vlakového nádraží)

Konferenční poplatky

zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně – KPTM. Na základě ověření přihlášky vám bude vygenerován kód pro přihlášení do videokonference a budou vám zaslány pokyny k připojení do videokonference.

700 Kč / osoba – na základě zaslané a vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura. Po uhrazení faktury vám bude vygenerován kód pro přihlášení do online konference a budou vám zaslány pokyny k připojení do online konference.

Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury. Fakturu k úhradě konferenčních poplatků obdrží přihlášení účastníci po 1. 7. 2021.

Upozorňujeme, že pořadatelé nezajišťují ubytování účastníků konference. Pouze v případě během konání konference v budově TMB bude zajištěno občerstvení a doprovodný program pro účastníky konference. Na základě přihlášky budou účastníkům konference zaslány výtisky časopisu Textil v muzeu 2021.

Kontakt na pořadatele

Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole / tel. 541 421 411 (recepce)
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / mertova@tmbrno.cz / tel. 541 421 428 / 775 850 646
www.tmbrno.cz
Redakce periodika Textil v muzeu – redakce@tmbrno.cz/ Mgr. Pavla Stöhrová – redaktorka / tel. 778 522 501

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-2021-konference/