Oblast I. Technika a průmysl

Oblast I. Technika a průmysl

Oblast zahrnuje výzkum, dokumentaci a prezentaci vývoje vybraných oborů techniky, průmyslu a vědy s vazbou na území Moravy a Slezska, u některých oborů s přesahem do širšího území českého (československého) státu nebo evropského prostoru. Těžištěm výzkumu jsou především sbírky technického dědictví ve správě TMB a dalších paměťových institucí pocházející převážně z období 19. a 20. století, u některých dílčích cílů a témat (např. metalurgie, industriální archeologie, vybrané technické památky in situ apod.) pak také starší datace. Výzkum v rámci oblasti je koncipován tak, aby rozvíjel a završoval aktivity z minulého období při efektivním využívání personálních odborných kapacit VO a širokého spektra spolupracovníků z ČR i v rámci stávající mezinárodní kooperace. Výzkum oblasti přispívá VO a uživatelům výsledků výzkumu rozšířit a kvalitně využívat poznání historické, kulturní a socioekonomické kontinuity vývoje, posiluje ekonomické uplatnění technického dědictví ve společnosti a zvyšuje povědomí o významu technického dědictví, průmyslu a vědy pro rozvoj národní a kulturní identity jako součásti evropského kulturního prostředí. Vytýčeny byly tři dílčí cíle s níže uvedenými kontrolovatelnými cíli:

Dílčí cíl 1
Výzkum, zhodnocení a prezentace dokladů a vývoje vybraných odvětví movitého a nemovitého technického dědictví ve správě TMB z oblasti českých zemí od poloviny 19. století do současnosti – strojní inženýrství a energetika, doprava, řemeslná výroba:

 • Zpracovat aktualizaci akvizic dochovaných kolejových historických vozidel MHD ve sbírce TMB za období 2009–2018
 • Zpracovat a prezentovat problematiku vývoje robotiky na českém území s využitím příkladů ze sbírkových fondů
 • Zpracovat studii k historii a restaurování unikátního autobusu Ikarus 630 z roku 1967
 • Zpracovat studii k 90 výročí Masarykova okruhu v Brně a jejímu přínosu k rozvoji motoristického sportu v ČR
 • Zpracovat studii o perleťářství na Moravě v souvislosti s oborovou sbírkou TMB

Dílčí cíl 2
Metalurgie: výzkum a prezentace tradičních výrobních technik a postupů zpracování historických kovových materiálů (výroba železa, kovářské techniky, zpracování damascenské oceli, povrchové úpravy slitin kovů):

 • Zpracovat a prezentovat přehled příkladů užití smaltu a emailu na slitinách kovů ve sbírce TMB a spolupracujících paměťových institucí (NPÚ, MG) v návaznosti na materiálový průzkum a analýzy metodou XRF
 • Zpracovat dosud neidentifikované položky z nálezového fondu z raně středověkých hutí v Moravském krasu – technická keramika (dyznové vložky, štítky)

Dílčí cíl 3
Zpracování, analýza a prezentace vybraných fondů doprovodné dokumentace sbírky TMB včetně řešení problematiky specifik muzejní dokumentace technického dědictví v kontextu současné muzeologie:

 • Zpracovat dochovanou korespondenci brněnské vlnařské firmy Friedrich Redlich, Feintuch und Schafwollwaren Fabrik
 • Zpracovat a prezentovat archiv Společnosti pro historii potápění ČR jako součást oborové sbírky TMB
 • Zpracovat studii o Vysoké škole stavitelství v Brně v letech 1951–1956
 • Zpracovat studii o historickém a stavebním vývoji Polikliniky Zahradníkova v Brně ve 20. až 40. letech 20. století
handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/veda-vyzkum/projekty-granty/oblast-i-technika-a-prumysl/