Živé památky IV

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú.o.p. Ostrava
pořádá workshop

Živé památky IV.
Technické památky – mlýny

25.–26. dubna 2019, Technické muzeum v Brně

Cílem workshopu Živé památky je vytvoření prostoru pro odbornou diskusi o významu kulturního dědictví technických památek (technických objektů, výrobních objektů) pohledem muzejní a památkové sféry. Dosavadní praxe ukazuje potřebu diskuse obou sfér nad technickým dědictvím, které obě profesní sféry zkoumají, vyhodnocují, uchovávají a prezentují svými prostředky a metodami. Jako zvláště důležité téma se jeví problematika ochrany kulturního dědictví technických památek (technických objektů) v muzejní a památkové praxi a prezentace potenciálu těchto objektů veřejnosti.

V předcházejících ročnících byla pozornost věnována možnostem dokumentace industriální krajiny (Zaniklá průmyslová krajina / 15.-16. listopadu 2016 / Stará huť u Adamova), tradičním způsobům výroby železa (Železářství – přímá výroba železa / 17.-18. května 2017 / Stará huť u Adamova), výzkumu a prezentaci kováren a hamrů (Technické památky – jejich využití a prezentace / 10.-11. května 2018 / Technické muzeum v Brně).

V letošním ročníku je workshop úžeji zaměřen na objekty vodních mlýnů s exkursem do problematiky mlýnů větrných. Tyto památky lze nazírat zorným úhlem techniky, etnografie, archeologie, historie i sociologie. Muzejní i památková péče ve své podstatě všechny úhly pohledu kloubí a snaží se ochránit kulturní dědictví objektů v co největší míře. Svými metodami usilují o zachycení co největší míry výpovědní hodnoty objektů a tu přetlumočit veřejnosti.
Workshop by chtěl teoretickou částí i v diskusi nad zejména praktickými otázkami ověřit nakolik se toto daří a v čem jsou úskalí muzejní i památkové sféry. Pořadatelé uvítají reference o výzkumných aktivitách i praktické ukázky z výchovných programů určených veřejnosti uskutečněných na památkách či plánovaných pro novou sezónu.

Mezi referujícími osobnostmi z oboru vystoupí k problematice obilních mlýnů a jejich vybavení Ing. Jan Doubek (Kruh přátel Technického muzea v Brně – Sekce větrné mlýny), Ing. arch. Jan Pešta (stavebně-historické průzkumy), Ing. Alena Selucká (Metodické centrum konzervace TMB), Mgr. Rudolf Šimek (www.vodnimlyny.cz, Podbrdské muzeum) a PhDr. Radim Urbánek (Městské muzeum v Ústí nad Orlicí).

Součástí programu workshopu je exkurze po mlýnech v jihomoravsko-dolnorakouském pomezí. Nejprve bude navštíven vodní mlýn ve Slupi (NKP ve správě Technického muzea v Brně) s expozicí vývoje mlynářství a instalovaným strojním vybavením (čtveřice strojních celků – obyčejné složení, kašník, umělecký mlýn, válcový mlýn). Ve mlýně proběhne také seznámení s historií vodního mlýna i Krhovicko-jaroslavického vodního náhonu, jehož počátky sahají na přelom 13. a 14. století. U slupského mlýna by souběžně měla probíhat výměna součástí vodních kol (sekerníkem Josefem Kudrnou). Exkurze bude pokračovat obhlídkou exteriéru unikátního vodního mlýna v Tasovicích a prohlídkou funkčního větrného mlýna v rakouském Retzu. Poté se skupina vrátí zpět do Brna.

Předpokládaný program workshopu

1. den – přednášky
1. blok: 10,00-12,00 hod.
2. blok: 12,30-14,00 hod.
3. blok: 14,30-17,00 hod.

2. den – exkurze po památkách

Exkurze do vodního mlýna ve Slupi, prohlídka exteriéru vodního mlýna v Tasovicích, prohlídka větrného mlýna v Retzu (Rakousko).
Odjezd od TMB v 8.00 hod., návrat do Brna v cca 17.30 hod.

Maximální počet účastníků exkurze – 25 osob.

Pozvánka ke stažení (pdf)

Přihláška ke stažení (doc)

Informace pro přednášející

Přihlášky k účasti na workshopu s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či posterovou prezentací budou přijímány na níže uvedených kontaktech do 18. dubna 2019. Pořadatelé požadují uvedení předběžné anotace přednášky. Posterové prezentace (ideálně v rozměru 70 x 100 cm) budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autoři mohou využít přestávek ke komentáři pro účastníky workshopu. V případě zájmu je možné písemné výstupy z přednášek publikovat v recenzovaném neimpaktovaném periodiku Archeologia technica. Texty jsou pro recenzovanou část periodika přijímány do 30. října 2019, pro nerecenzovanou část do 30. listopadu. Detailní informace o periodiku Archeologia technica včetně pokynů pro autory lze nalézt na webové stránce http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/archeologia-technica/.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky ostatních účastníků workshopu (bez příspěvku) budou přijímány na níže uvedených kontaktech e-mailem (přihláška ve Wordu) do 18. dubna 2019.
Definitivní program workshopu bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 18. dubnu 2019.

Konferenční poplatky

zdarma – přednášející, student denní formy studia na VŠ
700 Kč / osoba – na základě přihlášky Vám bude zaslána faktura

Kontakt

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole
tel.: 541 421 411 (recepce)
Mgr. Ondřej Merta – časopis Archeologia technica
merta@tmbrno.cz
tel. 541 421 426 / 721 079 258

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
mertova@tmbrno.cz
tel. 541 421 428 / 732 264 594

Workshop je součástí cyklu Živé památky pořádaným Technickým muzeem v Brně v rámci plnění projektu NAKI II. „Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče“ (DG16P02H029), jehož řešitelem je Územní odborné pracoviště Ostrava Národního památkového ústavu a spoluřešitelem Technické muzeum v Brně.

 

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/zive-pamatky-iv-2019/