Živé památky III

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú.o.p. Ostrava
pořádá workshop

Živé památky III

téma č. 1: Tradiční způsoby zpracování železa – kovárny a hamry
téma č. 2: Technické památky – jejich využití a prezentace

10.-11. května 2018, Technické muzeum v Brně

Cílem workshopu Živé památky je vytvoření prostoru pro odbornou diskusi o významu kulturního dědictví technických památek (technických objektů, výrobních objektů) pohledem muzejní a památkové sféry. Dosavadní praxe ukazuje potřebu diskuse obou sfér nad technickým dědictvím, které obě profesní sféry zkoumají, vyhodnocují, uchovávají a prezentují svými prostředky a metodami. Jako zvláště důležité téma se jeví problematika ochrany kulturního dědictví technických památek (technických objektů) v muzejní a památkové praxi a prezentace potenciálu těchto objektů veřejnosti.

V předcházejících ročnících byla pozornost věnována možnostem dokumentace industriální krajiny
(Zaniklá průmyslová krajina, 15.–16. listopadu 2016, Stará huť u Adamova) a tradičním způsobům výroby železa (Železářství – přímá výroba železa, 17.–18. května 2017, Stará huť u Adamova).

V letošním ročníku je workshop úžeji zaměřen na objekty spojené se zpracováním kovů v rukodělné podobě – na kovárny a hamry. Tyto objekty lze nazírat zorným úhlem techniky, etnografie, archeologie, historie i sociologie. Muzejní i památková péče ve své podstatě všechny úhly pohledu kloubí a snaží se ochránit kulturní dědictví objektů v co největší míře. Svými metodami usilují o zachycení co největší míry výpovědní hodnoty objektů a tu přetlumočit veřejnosti. Workshop by chtěl teoretickou částí i v diskusi nad zejména praktickými otázkami ověřit, nakolik se toto daří a v čem jsou úskalí muzejní i památkové sféry. Pořadatelé uvítají reference o výzkumných aktivitách i praktické ukázky z výchovných programů určených veřejnosti uskutečněných na památkách či plánovaných pro novou sezónu.
Své postřehy přednesou pracovníci Technického muzea v Brně, kteří se dlouhodobě věnují péči o
objekty kováren a hamrů i muzejní pedagogice na těchto památkách. Za Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, vystoupí na workshopu Ing. arch. Eva Dvořáková a PhDr. Pavel Bureš.

Součástí programu workshopu je exkurze do dvou objektů ve správě Technického muzea v Brně – barokní kovárny v Těšanech (okr. Brno – venkov) a na Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou (okr. Žďár nad Sázavou), kde proběhnou i praktické ukázky hamernické práce. Účastníci se seznámí s koncepcí prezentace objektů, tvorby expozic i výchovných programů pořádaných na obou památkách.

Pozvánka – téma č. 1 –  Tradiční způsoby zpracování železa  – kovárny a hamry (pdf)

Pozvánka – téma č. 2. – Technické památky – jejich využití a prezentace (pdf)

Přihláška (doc)

Program workshopu

1. den – přednášky
1. blok: 10,30–12,00 hod.
2. blok: 12,30–14,00 hod.
3. blok: 14,30–16,00 hod.

Exkurze do Kovárny v Těšanech: 16,00–19,30 hod.
Seznámení s koncepcí expozice a doprovodných programů, ukázka kovářské práce.

2. den – exkurze po památkách
Exkurze do Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou.
Prohlídka objektu, seznámení s koncepcí expozice a doprovodných programů, ukázka hamernické práce.
Odjezd od TMB v 9,00 hod., návrat do Brna v cca 16,00 hod.

Maximální počet účastníků exkurzí – 25 osob.

Podrobný program ke stažení (pdf)

Podrobný program ke stažení (doc)

Informace pro přednášející

Přihlášky k účasti na workshopu s příspěvkem (délka maximálně 30 min.) či posterovou prezentací budou přijímány na níže uvedených kontaktech do 4. května 2018. Pořadatelé požadují uvedení předběžné anotace přednášky. Posterové prezentace (ideálně v rozměru 70 x 100 cm) budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autoři mohou využít přestávek ke komentáři pro účastníky workshopu. V případě zájmu je možné písemné výstupy z přednášek publikovat v recenzovaném neimpaktovaném periodiku Archeologia technica. Texty jsou pro recenzovanou část periodika přijímány do 30. října 2018, pro nerecenzovanou část do 30. listopadu. Detailní informace o periodiku Archeologia technica včetně pokynů pro autory lze nalézt na webové stránce http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/archeologia-technica/.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky ostatních účastníků workshopu (bez příspěvku) budou přijímány na níže uvedených kontaktech emailem (přihláška ve Wordu) do 7. května 2018.
Definitivní program workshopu bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán
přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 4. květnu 2018.

Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na účet TMB nebo v hotovosti na pokladně TMB do 7. května 2018.

Výše účastnického poplatku:
zdarma – přednášející, student denní formy studia na VŠ
700 Kč/osoba – platba na účet TMB do 4. května 2018

Bankovní spojení
číslo účtu: 197830621/0710
VS: 1005
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP
Česká národní banka
pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno
Do poznámky na formuláři bankovního příkazu je nutné uvést příjmení účastníka workshopu, nikoli název instituce!

Kontakt

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole
tel.: 541 421 411 (recepce)
Mgr. Ondřej Merta – časopis Archeologia technica
merta@tmbrno.cz
tel. 541 421 426 / 721 079 258

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
mertova@tmbrno.cz
tel. 541 421 428 / 732 264 594

Workshop je součástí cyklu Živé památky pořádaným Technickým muzeem v Brně v rámci plnění projektu NAKI II. „Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče“ (DG16P02H029), jehož řešitelem je Územní odborné pracoviště Ostrava Národního památkového ústavu a spoluřešitelem Technické muzeum v Brně.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/zive-pamatky-iii-2018/