Textil v muzeu 2019 – konference

Technické muzeum v Brně vyhlašuje 15. ročník konference

Textil v muzeu / Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa

4.–5. června 2019
Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole

Anotace konference

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na drobné textilní techniky z oblasti výšivky a krajky označované obvykle paušálně pojmem ruční práce. Tyto výtvarné aktivity byly spojeny obvykle s ženským světem takřka všech sociálních skupin. Jejich výrobky se objevovaly v ženském i mužském šatníku i ve výbavách domácností či interiérech kostelů. Pro řadu generací byly znalosti technologie výšivky a krajky cestou k vyjádření své osobnosti i svého sociálního postavení, ale také způsobem jak zajistit prostředky k pokrytí alespoň základních životních potřeb domácnosti. V průběhu 19. století se ruční práce staly součástí školních osnov a přispívaly tak svým dílem ke kultivaci a vzdělanosti studentek dívčích lyceí, gymnázií a kurzů. Pro podporu kvality ručních prací byly vydávány učebnice, příručky a v ženských časopisech nechyběly podrobné návody pro zhotovení řady dnes již kuriózních výrobků. Obliba ručních prací procházela vlnami zájmu a nezájmu v závislosti na módních trendech i ekonomických podmínkách prostředí.

Sbírky muzeí a galerií ukrývají poměrně velké množství sbírkových kusů zdobených výšivkou i krajkou. Jedná se často o předměty osobního rázu – spodní prádlo, dětské soupravičky, svatební výbavy či o anonymní kusy pro dekoraci interiérů. Velmi specifické výrobky najdeme ve sbírkách galerií, v církevním prostředí či mezi etnografickým textilem. Jejich dokumentace, identifikace a následná prezentace vyžaduje široké znalosti technologie a použitých textilních materiálů, dobových kontextů, módních trendů či lidové tradice.

Cílem konference je komplexní pohled na problematiku ručních prací jednak v historické perspektivě, ale také s pohledem do budoucnosti. Pořadatelé uvítají příspěvky pro konferenci koncipované z různých úhlů pohledu. Mohou reflektovat význam ručních prací pro ženskou emancipaci, ekonomickou roli ručních prací v sociálně slabých regionech, vývoj technologie v historické perspektivě, přínos atelierů a výtvarníků pro kultivaci oboru, medailonky výrobců.

Tradičním a stěžejním cílem konference je představit sbírkové exponáty textilní i netextilní povahy s vazbou k tématu konference uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci. V neposlední řadě je cílem konference upozornit na prezentační aktivity ve výstavních sálech i virtuálním prostředí a moderní přístupy při edukaci s textilním materiálem či textilními tématy v muzejním či galerijním prostoru. Pořadatelé uvítají zprávy o přípravách a realizacích výstavních projektů pořádaných k tématu konference.

Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy:

  • historie – ruční práce a ženský svět
  • textilní techniky – dokumentace
  • tvůrci – medailonky
  • konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace (expozice, depozitáře, výstavy)
  • prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, e-sbírky)
  • zprávy k tématu
  • různé

Pro naplnění kapacity přednáškového sálu jsme nuceni ukončit přijímání přihlášek na konferenci. Výstupy z konference budou přístupné v chystaném čísle časopisu Textil v muzeu. Pro jeho objednání využijte kontakt: gilbertova@tmbrno.cz.
Těšíme se na vás na další konfereci v roce 2020.

Pozvánka na koferenci (pdf)

Přihláška na konferenci (doc)

Program konference – podrobný (pdf)

Anotace (pdf)

Doprava – tipy pro přesuny v Brně (pdf)

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací budou přijímány na níže uvedených kontaktech do 20. května 2019. Pořadatelé vyžadují vyplnění anotace přednášky či posterové prezentace na přihlášce. Účast na konferenci lze konzultovat před odesláním přihlášky na adrese mertova@tmbrno.cz či na tel. 732 264 594.

Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autorům bude poskytnut prostor pro komentář posterů během přestávek. Technické detaily k prezentaci posterů budou poskytnuty zájemcům na adrese mertova@tmbrno.cz.

Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 30. června 2019 na adrese mertova@tmbrno.cz nebo stohrova@tmbrno.cz. Redakční rada přijímá do obsahu periodika také abstrakty posterů, které dosud nebyly publikovány. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci budou přijímány na níže uvedených kontaktech e-mailem (přihláška ve Wordu) do 31. května 2019.
Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 22. květnu 2019. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu (100 osob) bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

NOVĚ:  Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury.

Časový harmonogram konference

1. den jednání – 4. června 2019

10.00 – 11.00 prezentace účastníků v předsálí konference

1. blok přednášek
10.30–12.05
12.05–12.20 přestávka

2. blok přednášek
12.20–13.35
13.35–13.50 přestávka

3. blok přednášek
13.50–15.10
15.10–15.25 přestávka

4. blok přednášek
15.25–15.10
15.10–16.45
16.45–17.00 shrnutí prvního konferenčního dne

17.00–18.00
Prohlídka výstavy Počátky sportu v Brně v Technickém muzeu v Brně za doprovodu autora výstavy Mgr. Petra Nekuži
Od 19.00 společenský večer pro účastníky konference v Technickém muzeu v Brně

2. den jednání – 5. června 2019

1. blok přednášek
9.00–10.20 přednášky
10.20–10.35 přestávka
Během přestávky bude možné vyslechnout komentář k posteru Jitky Kottové: Prolamované výšivky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.

2. blok přednášek
10.35–11.55 přednášky
11.55–12.10 přestávka

3. blok přednášek
12.10–13.30 přednášky
13.30–13.45 shrnutí konference a její oficiální ukončení

Doprovodný program

4. června: Prohlídka výstavy Počátky sportu v Brně
Dne 4. června zavítáme na výstavu Počátky sportu v Brně, která se koná v Technickém muzeu v Brně. Komentář k přípravě i obsahu výstavy zajistí autor výstavy Mgr. Petr Nekuža.

5. června 2019: Prohlídka výstav v Moravském zemském muzeu – v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu
Po ukončení konferenčního programu se společně přesuneme na komentovanou prohlídku výstavního projektu 100. výročí vzniku samostatného Československa. Projekt je sestaven ze tří výstav:

  • Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848-1919
  • Tradiční lidová kultura – výkladní skříň státu – vděčný symbol národa
  • Srpen 1968 mezi dějinnými osmičkami.

Díky vstřícnému přístupu MZM budeme moci všechny výstavy projít spolu s autory jednotlivých částí, a to s PhDr. Hanou Dvořákovou, Mgr. Demeterem Malaťákem a PhDr. Zdeňkem Fišerem.

Program konference – podrobný (pdf)

Konferenční poplatky

zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně – KPTM

700 Kč/osobana základě zaslané a vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura = NOVĚ

900 Kč/osoba – platba v hotovosti v den konání konference

Bankovní spojení

číslo účtu: 197830621/0710
VS: 1206
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP
Česká národní banka
pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno

Kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno-Královo Pole
tel. 541 421 411 (recepce)

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.mertova@tmbrno.cz, tel. 541 421 428, 732 264 594
Bc. Vladimír Štork – tel. 541 421 428, 604 235 058
Mgr. Pavla Stöhrová – časopis Textil v muzeu – stohrova@tmbrno.cz, tel. 541 421 416

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu dle aktuální situace.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-konference-2019/