Textil v muzeu / 1918–2018 / – konference

Technické muzeum v Brně vyhlašuje 14. ročník konference

Textil v muzeu / 1918-2018 /
Textilní tvorba pod vlivem vzniku Československé republiky

12.–13. června 2018
Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole

Anotace konference

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na význam vzniku Československé republiky v roce 1918 pro textilní tvorbu v novém státě. Textilní podnikání na území Čech i Slovenska bylo před první světovou válkou jedním z nejrozšířenějších oborů s mnoha světovými úspěchy. Na našem území se koncentrovala převážná část výrobních kapacit rakousko-uherského textilního průmyslu a domácí podniky vyvážely do celého světa. Po první světové válce bylo domácí textilnictví nuceno povstat z kolenou po těžkých válečných letech, vyzrát v sebevědomou československou tvorbu a nastoupit cestu samostatného československého textilního odvětví ve všech směrech. Na domácí i zahraniční půdě se objevili úspěšní podnikatelé, výtvarníci či výzkumní pracovníci. Nové výzvy čekaly na textilní obory v roce 1939, 1945, 1948 i po zlomové Sametové revoluci v roce 1989.

Cílem konference je poukázat na významné milníky československé textilní tvorby mezi lety 1918 až 2018 na příkladech podniků, atelierů, jednotlivců i výrobků. Konference si klade za cíl shromáždit příspěvky analyzující vývoj textilní tvorby na naší půdě v rozmezí let 1918 až 2018, reflektující či popisující dopady vzniku nové republiky do textilní tvorby v regionech, ve firmách, salonech, ateliérech či v osudech průmyslníků i malých živnostníků.

Tradičním cílem konference je představit sbírkové exponáty textilní i netextilní povahy s vazbou k tématu konference uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci. V neposlední řadě je cílem konference upozornit na prezentační aktivity ve výstavních sálech i virtuálním prostředí a moderní přístupy při edukaci s textilním materiálem či textilními tématy v muzejním či galerijním prostoru. Pořadatelé uvítají zprávy o přípravách a realizacích výstavních projektů pořádaných k tématu výročí vzniku Československé republiky.

Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy:

  • Samostatné Československo 1918 – firmy, lidé, výrobky
  • Svébytná československá textilní tvorba 1918-2018
  • Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace (expozice, depozitáře, převozy)
  • Prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, e-sbírky)
  • zprávy k tématu
  • různé

Pozvánka na koferenci (pdf)

Přihláška na konferenci (doc)

Podrobný program konference (pdf)

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací zasílejte spolu s anotací na níže uvedený kontakt do 27. května 2018. Pořadatelé uvítají předběžnou anotaci přednášky v dostatečném časovém předstihu. Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autoři mohou využít přestávky ke komentáři pro účastníky konference.  Písemné výstupy z přednášek budou přijímány redakční radou recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu. Uzávěrka přijímání příspěvků do recenzované části periodika (hodnotitelný výstup pro RIV) je 30. červen 2018, pro ostatní nerecenzované texty je uzávěrka 30. srpna daného roku. Redakční rada přijímá do obsahu periodika také abstrakty posterů, které dosud nebyly publikovány. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci budou přijímány na níže uvedených kontaktech e-mailem (přihláška ve Wordu) do 7. června 2018.

Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 31. květnu 2018. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu (100 osob) bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na účet TMB nebo v hotovosti na pokladně TMB do 11. června 2017 (datum připsání částky na účet TMB).

Číslo účtu TMB je 197830621/0710 (ČNB, reg. pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10), variabilní symbol pro platbu je 1206, do poznámky prosíme uvést příjmení účastníka nikoli název instituce.

Konferenční poplatky

zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně – KPTM

700 Kč/osoba – platba na účet TMB do 11. června 2018 (připsána na účet TMB)

900 Kč/osoba – platba v hotovosti v den konání konference

Bankovní spojení

číslo účtu: 197830621/0710
VS: 1206
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP
Česká národní banka
pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno

Kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno-Královo Pole
tel. 541 421 411 (recepce)

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.mertova@tmbrno.cz, tel. 541 421 428, 732 264 594
Bc. Vladimír Štork – tel. 541 421 428, 604 235 058
Mgr. Pavla Stöhrová – časopis Textil v muzeu – stohrova@tmbrno.cz, tel. 541 421 416

Spolupořadatelé

 

                          

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-konference-2018-2/