Textil v muzeu 2022 – konference

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR vyhlašuje 17. ročník konference

Textil v muzeu / Oděvy a oděvní doplňky pro slavnostní a výjimečné příležitosti

7.–8. června 2022
Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole

Anotace konference

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na textilní výrobky spojené s okamžiky v lidském životě či společnosti, které můžeme označit jako slavnostní a mimořádné. Máme na mysli zejména okamžiky jako křest, svatba, pohřeb, osobní výročí, promoce, slavnosti městské – spolkové či klubové. K těmto příležitostem se pořizovaly komplety speciální, často honosně zdobené a nezřídka se jednalo o oděvy či doplňky pouze pro onu příležitost, se znaky a symboly odkazujícími k obsahu či významu akce.

Cílem konference je pohlédnout na příklady takových oděvů či textilií a oděvních doplňků, které se v muzejních a galerijních sbírkách nachází a seznámit se s jejich historií či konzervátorským zásahem. Předměty mohou být příkladem produkce významným oděvních návrhářů či krejčovských salonů. Mohou to být také předměty spojené nanejvýš s tradicí – v použitém materiálu, výzdobě či skladně kompletu. Oděvy pro slavnostní a výjimečné příležitosti ze sbírek muzeí a galerií mohou být také nositeli sdělení o hodnotách, jež mají stálou platnost, nebo o pomíjivosti těchto chvil z dnešního pohledu. Mohou být výpovědí o době, kdy vznikly, a kdy byly slavnosti příležitostí k prezentaci vlasteneckého či politického smýšlení, příležitostí k prezentaci svého statusu ať vědomě či nevědomě. Předpokládáme, že téma konference mohou vhodně doplnit i ikonografické odkazy a paralely.

Cílem konference je pohled na problematiku v historické perspektivě, ale také s výhledem do budoucnosti, tedy s poukazem na snahu o uchování předmětů kulturního dědictví pro další generace. Pořadatelé uvítají příspěvky pro konferenci koncipované z různých úhlů pohledu. Mohou reflektovat význam předmětů v době svého vzniku, jejich střihovou a surovinovou skladbu, společenské pozadí, spojitost s významnými osobnostmi či mimořádnými společenskými událostmi.

Tradičním a stěžejním cílem konference je představit sbírkové exponáty textilní i netextilní povahy s vazbou k tématu konference uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci. V neposlední řadě je cílem konference upozornit na prezentační aktivity ve výstavních sálech i virtuálním prostředí a moderní přístupy při edukaci s textilním materiálem či textilními tématy v muzejním či galerijním prostoru. Pořadatelé uvítají zprávy o přípravách a realizacích výstavních projektů pořádaných k tématu konference.

Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy:
Rodinný život/ Společenské události/ Tvůrci / Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace / Prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, prezentace na sociálních sítích aj.) / Různé.

Pozvánka na konferenci (pdf)

Přihláška na konferenci (doc)

Pozn. Pokud se vám přihlášku nedaří stáhnout do počítače, rádi Vám ji zašleme přímo do vaší pošty. V takovém případě se prosím ozvěte na mail: mertova@tmbrno.cz.

Program konference (pdf)

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Konference je připravována v prezenční formě. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu formátu konference s ohledem na aktuální hygienická pravidla platná v ČR minimálně měsíc před datem konání konference. Změnu formátu (online konference) budeme včas avizovat.

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací budou přijímány na níže uvedených kontaktech do 16. května 2022. Pořadatelé vyžadují vyplnění anotace přednášky či posterové prezentace na přihlášce. Účast na konferenci lze konzultovat před odesláním přihlášky na adrese mertova@tmbrno.cz či na tel. 775850646.

Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autorům bude poskytnut prostor pro komentář posterů během přestávek. Technické detaily k prezentaci posterů budou poskytnuty zájemcům na adrese mertova@tmbrno.cz.

Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 31. května 2022 na adrese mertova@tmbrno.cz nebo redakce@tmbrno.cz. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci budou přijímány na níže uvedených kontaktech e-mailem (přihláška ve Wordu) do 31. května 2022.

Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 16. 5. 2022. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu (90 osob) bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

Upozorňujeme, že organizátoři nezajišťují ubytování účastníkům konference. Při výběru ubytování se můžete nechat inspirovat naším doporučením ubytovacích zařízení s dobrou dostupností do muzea: nabídka ubytování (pdf)

Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury.

Konferenční poplatky

  • zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně – KPTM
  • 800 Kč / osoba – na základě zaslané a vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura

Program konference

1. den jednání – 7. 6. 2022

10.00–11.30 prezentace účastníků v předsálí konference (TMB, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, 4. patro
1. blok přednášek
10.30–11.00 Zahájení konference vedením Technického muzea v Brně
11.00–11.20 Pohřební oděvy českých panovníků a jejich rodinných příslušníků z Pražského hradu
PhDr. Milena Bravermanová a PhDr. Helena Březinová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i)
11.20–11.40 Paličkované čipky z kovových nití nachádzajúce sa na textíliách z hrobového nálezu 3/2008 z Baziliky sv. Egídia v Bardejove
Mgr. art. Ingrid Ondrejičková Soboslayová (Vysoká škola výtvarných umení)
11.40–12.00 Konsolidace archeologických textilií
Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D. (Vysoká škola chemickotechnologická v Praze)
12.00–12.20 Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické textilie od českých šlechtičen
Mgr. Marie Kuldová a Mgr. Marie Hodinářová (Národní památkový ústav, ú.o.p. středních Čech), Mgr. Ludmila Kotorová (Západočeské muzeum v Plzni)
12.20–12.35 diskuse k 1. bloku přednášek
12.35–13.05 přestávka na občerstvení
12.50–13.05
referát k posteru Průzkum pánských čamar ze sbírek Národního muzea
Ing. Dominika Nagyová (Národní muzeum, Historické muzeum)
 
2. blok přednášek
13.05–13.25 Artefakty Kaplíře ze Sulevic
Mgr. Lenka Vaňková, Ph.D. (Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži)
13.25–13.45 Šperky na portrétech jako ikonografický pramen
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
13.45–14.05 Šlechta pod maskou – kostýmy a převleky pro šlechtické zábavy 19. stol. ve fotografickém materiálu z Horšovského Týna
Mgr. Veronika Pilná, Ph.D. (Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni)
14.05–14.25 Křestní souprava od princezny Oldenburské pro děti MUDr. Antonína Steidla
PhDr. Vanda Marešová (Národní muzeum, Praha)
14.25–14.45 Oděvy z tzv. Sudetského pokladu jako svědkové každodennosti
Mgr. Ivana Bláhová (Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.)
14.45–15.00 diskuze k 2. bloku přednášek
15.00–15.30 přestávka na občerstvení
15.15–15.30
referát k posteru Modela: zakázková oděvní tvorba v Pardubicích v 50.–70. letech 20. století
Bc. Daniela Klvaňová (Východočeské muzeum v Pardubicích)
 
3. blok přednášek
15.30–15.50 Oděv a oděvní doplňky pro zvláštní příležitost ze sbírky textilu Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
Bc. Soňa Krátká (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)
15.50–16.10 Dámou a pánem v každé době
Radek Polách a Renáta Jašková (Muzeum Novojičínska, p. o.)
16.10–16.30 Dres, úbor, stejnokroj. Reprezentační oděv šitý na míru pro sportovní svátek
Mgr. Šárka Rámišová (Národní muzeum, Praha)
16.30–16.50 Marie Štěpánková-Moudrá, významné zakázky první domácí restaurátorky textilu
PhDr. Markéta Grill Janatová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze):
16.50–17.05 diskuse k 3. bloku přednášek
17.10 Komentovaná prohlídka výstavy Zlaté řemeslo (hlavní budova TMB)
19.00–21.00 Společenský večer pro účastníky konference v Technickém muzeu v Brně

2. den jednání – 8. 6. 2022

9.00–9.20 Svatba v lidovém prostředí – Svatební lidové kroje ze sbírky Etnografického oddělení Národního muzea v Praze
Mgr. Monika Tauberová (Národní muzeum)
9.20–9.40 Průzkum a restaurování svatebních šatů z 20. let 20. století
Mgr. Jaroslava Řeřichová (Muzeum hlavního města Prahy)
9.40–10.00 Výšivka na rukávce – součást chebského lidového kroje
Eva Plesníková, DiS. (Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje)
10.00–10.15 Lidový oděv na Kyjovsku (nově vydaná publikace)
PhDr. Petra Hrbáčová, Ph.D. a Mgr. Markéta Vašulková (Národní ústav lidové kultury ve Strážnici)
10.15–10.30 Projekt Atlas textilu
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně) a David Rájecký (Národní ústav lidové kultury ve Strážnici)
10.30–10.50 Sbírka technických návrhů a vzorníků z továrny Tylex (Faberova továrna)
Bc. Blanka Veselá – MKS Letovice (Městské muzeum Letovice)
10.50–11.10 diskuse k 4. bloku přednášek
11.10 Slavnostní zakončení konference
11.10–11.30 Občerstvení
11.30 Společný přesun na exkurzi do podniku Tylex Letovice, a. s. (odjezd autobusem z parkoviště u muzea).
16.30 Plánovaný návrat z exkurze do Brna v 16.30 hod. (k vlakovému hlavnímu nádraží). Je možné po ukončení exkurze využít k přepravě zpět do vašeho bydliště individuální dopravu již ze stanice Letovice směr Česká Třebová, Praha, Olomouc, Brno.

Tylex Letovice, a. s. je tradičním výrobcem krajek a tylů. Počátky firmy sahají až do roku 1832, kdy byly tajně dovozeny anglické stroje, na nichž byla zahájena výroba bobinetových tylů. Výrobní sortiment v průběhu let prodělal řadu změn, k tylům přibyla výroba bavlněných záclon a krajek. Tkací stroje byly postupně nahrazovány výkonnějšími stroji mechanickými pletacími stroji, později již elektronicky řízenými; materiály zaznamenaly postupný přesun od bavlny k polyesteru a polyamidu. Dnes patří Tylex k předním výrobcům krajkářského i tkaného zboží. V místě je možné zakoupit výrobky Tylexu v podnikové prodejně umístěné přímo ve výrobním závodě.

Kontakt na pořadatele

Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole / tel. 541 421 411 (recepce)
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / mertova@tmbrno.cz / tel. 541 421 428 / 775 850 646
Mgr. Pavla Stöhrová – časopis Textil v muzeu / stohrova@tmbrno.cz / tel. 541 421 416

 

Konferenci podpořila společnost EMBA – tradiční český výrobce hladkých lepenek, obalů a archivních systémů.

logo firmy EMBA

 

Závazná přihláška

Položky označené jako povinné (*) je nutné vyplnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-2022/