K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939) III.

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky pořádá odborný seminář na téma

K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939) III.

25.–26. října 2017
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole
přednáškový sál (4. patro)

Dosavadní dva ročníky semináře, které se zabývaly problematikou dějin průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období, ukázaly, že zdaleka nebyly vyčerpány všechny nabízející se možnosti představení dílčích otázek z takto široce definovaného odborně historického spektra na území pozdější země Moravskoslezské, v níž žily početnější tři až čtyři národnosti: především česká a německá, a pak ještě polská (především na Těšínsku) a částečně židovská. Národnostní vývoj přinesl za necelých dvacet let první republiky značné změny, když poklesl počet německého a zvýšil se počet českého obyvatelstva. K příčinám této změny přispěla také skutečnost, že řada průmyslových závodů, zvláště na Ostravsku a na jižní Moravě, změnila své majitele a továrny přešly z německých (respektive židovských) rukou do českých, jako například cukrovary na jižní Moravě a na Hané, které získal český agrární kapitál, nebo tabákové továrny, které se staly majetkem československého státu.

Tak se nabízí další oblast, kterou by bylo možné blíže rozebrat a přiblížit na v pořadí již třetím odborném fóru vedle stěžejních okruhů také další otázky: 1. objasnění kořenů zásadních změn ve struktuře moravské a slezské ekonomiky s důrazem na vývoj v regionech; 2. představení dílčích otázek vztahu hospodářských elit k rozvoji té které hospodářské aktivity (oblasti); 3. sledování sociálních dopadů ovlivněných majetkovými rozdíly jednotlivých sociálních vrstev obyvatelstva a zejména pak dopady v době hospodářských krizí, které dokládají velké rozdíly jak v určitých časových cyklech, tak i v rozličných výrobních oborech a regionech.

Předpokládané bloky přednášek semináře

  1. Muzeum, historie a veřejnost (realizované a připravované výstavní a výukové projekty, stálé expozice, sbírkové fondy, spolupráce s dalšími muzejními a ostatními institucemi v České republice a dalších zemích, průmyslové památky a jejich přínos pro výuku dějepisu)
  2. Jednotlivá průmyslová odvětví a jejich historie, vývoj techniky (dějiny firem a podniků, technologie výroby a výrobní proces, významné a zapomenuté projekty a objevy, významné osobnosti z oblasti průmyslu a techniky, vztah podnikatel versus samospráva a státní správa, industriální architektura)
  3. Dějiny každodennosti a všedního života (technické školství, osobnosti vědy, vědecký život, sociální a dělnická otázka, zákonodárství, bydlení a bytové poměry, dějiny rodiny a vztahy uvnitř rodiny, lékařská péče, hygienické poměry)

Všechny tematické okruhy jsou časově vymezeny obdobím od roku 1918 do roku 1939 a geograficky územím Moravy a Slezska. Uvítáme však i příspěvky, které se týkají dějin věd, techniky, průmyslu a sociálního vývoje a do daného časového či geografického rámce nespadají, zejména práce historiografické.

K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939) III. – pozvánka (pdf)

K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939) III. – přihláška (doc)

Pokyny pro autory příspěvků a posterů

Předpokládaná délka jednotlivých odborných příspěvků je 20 minut. Přednášejícím bude k dispozici počítač s dataprojektorem. Pokud budete mít zájem tuto techniku využít, vyznačte to, prosím, v přihlášce.

Prezentace příspěvků bude možná i pomocí posterů. Preferujete-li tuto možnost, vyznačte to, prosím v přihlášce. Rozsah příspěvku je nutné přizpůsobit možnostem panelů – rozměr panelů pro postery je 2075 x 964 mm. Postery budou po celou dobu konání semináře umístěny v předsálí přednáškového sálu a v programu bude vyhrazen čas i na diskusi o posterech.

Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 10. října 2017.

Přihlášky přednášek zasílejte na adresu:

Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
E-mail: slabotinsky@technicalmuseum.cz
Telefon: 541 421 420, 603 769 118, 541 421 411 (vrátnice muzea)

Organizační pokyny pro účastníky semináře

Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno–Královo Pole

Příjezd: od Hlavního nádraží tramvajovou linkou č. 12 (směr Technologický park), zastávka Technické muzeum. Pokud pojedete osobním vozidlem, je možné po předchozí domluvě na recepci (tel. č.: 541 421 411) parkovat v uzavřeném areálu muzea.

Uzávěrka přihlášek účastníků bez příspěvku je 17. října 2017. Po uzávěrce přihlášek bude všem účastníkům zaslán elektronickou poštou program semináře a zároveň bude zpřístupněn na webových stránkách TMB.

Účastnický poplatek

  • 300 Kč pro přednášející
  • 500 Kč pro účastníky bez příspěvku
  • zdarma – studenti denního studia (bakalářského, magisterského, doktorského) veřejných vysokých škol

Prosíme o uhrazení poplatku za seminář převodem na účet Technického muzea v Brně:
číslo účtu: 197830621/0710
variabilní symbol: 2510
Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte své jméno + název instituce (v tomto pořadí).

Údaje pro bankovní převod ze zahraničí:

Česká národní banka – pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP

Při platbě v hotovosti během konání semináře je výše poplatku stanovena na 400 Kč pro přednášející a 600 Kč pro účastníky bez příspěvku.

Při prezentaci prosíme předložit potvrzení o převodu poplatku na účet TMB. Potvrzení o zaplacení poplatku za seminář bude účastníkům předáno při prezentaci.

Poplatek za seminář zahrnuje malé občerstvení po celou dobu konání semináře a společenský večer v Technickém muzeu v Brně. Náklady spojené s účastí na semináři, zejména cestovné a ubytování, si hradí účastníci sami.

Předběžný program

25. října 2017

10:00 zahájení semináře
10:15–11:45 první blok přihlášených příspěvků a diskuse
11:45–13:15 přestávka na oběd
13:15–14:45 druhý blok přihlášených příspěvků včetně diskuse
15:15–17:00 třetí blok přihlášených příspěvků včetně diskuse
18:30–22:30 společenský večer v prostorách Technického muzea v Brně

26. října 2017

09:00-10:30 čtvrtý blok přihlášených příspěvků včetně diskuse
11:00-12:45 pátý blok přihlášených příspěvků včetně závěrečné diskuse
13:00 ukončení semináře

 

Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzované kolektivní monografii. Podrobné informace o úpravě příspěvků najdete v Pokynech pro autory, které budou všem přednášejícím včas zaslány. Konečný termín pro odevzdání příspěvků v písemné formě určené k publikaci je předběžně stanoven na 31. března 2018.

Těšíme se na setkání v Brně.

Organizační výbor:
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Technické muzeum v Brně
Doc. PhDr. František Čapka, CSc., PdF MU

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/k-historii-prumyslu-iii/