Tvorba šperků z křišťálové pryskyřice
ve výtvarně-technické dílně
25. a 26. 3. 2017

Výstavy a akce

Přijďte si do výtvarně-technické dílny Technického muzea v Brně vyrobit originální šperky z křišťálové pryskyřice.

V sobotu 25. 3. 2017 od 14.00 do 16.00

budeme vyrábět šperky pomocí speciální efektové barvy – fantasy prisme.
Dílna je vhodná i pro děti od 10 let pracující za pomoci dospělého.

Doneste si krabičku na odnesení výrobku, protože šperk musí zůstat ve vodorovné poloze – nelze vrstvit.

 

 

V neděli 26. 3. 2017 od 14.00 do 16.00

budeme tvořit šperky zalévané křišťálovou pryskyřicí.
Dílna je vhodná pouze pro dospělé.

 

 

 

 

 

Kapacita v dílně je max. 15 návštěvníků, je proto nutné se přihlásit co nejdříve na:

T. Slavíková – 541 421 443, e-mail: slavikova@technicalmuseum.cz
ústředna – 541 421 411 – nechat vzkaz s vaším tel. číslem

Vstupenka do dílny činí 50 Kč na osobu.
Cena za 1 sadu – přívěsek a náušnice – činí 50 Kč za komponenty, platí se v dílně.

UPOZORNĚNÍ:

Pryskyřice (komponenta A): Dráždivý. Nebezpečný pro životní prostředí. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Dráždí oči i kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace. Používejte ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo toto označení. Zabraňte uvolnění do přírodního prostředí: viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Složení: obsahuje EPOXY složky. Alkyl (C13/15) (glycidu)ether, reakční látka, Bisfenol-a-(Epychlorhydrin); Epoxy pryskyřice (průměrná molekulární váha<700).

Tužidlo (komponenta B): Dráždí dýchací orgány. Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě propláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, necítíte-li se dobře nebo při požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo toto označení. Složení: Alkylether Polyamines.

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/kristalova-pryskyrice-vtd/